Alliansen vill stärka brottsoffers rättigheter

Människor som utsätts för brott behöver ordentligt stöd och hjälp från samhället. Viktiga förslag för att stärka brottsoffers rättigheter diskuterades nyligen vid Brottsofferjourernas riksförbunds stämma i Tällberg. Inom den borgerliga alliansen välkomnar vi många av förslagen. Efter drygt tio års socialdemokratiskt styre måste mycket göras för att stärka brottsoffers rättigheter.

I Dalarna anmäldes 33 208 brott år 2004. Under månaderna juni – oktober begås flest brott, drygt 3 000 brott anmäls per månad. Bakom dessa anonyma siffror finns brottsoffer. Det handlar om människor som främst är offer för en annan individs dåd men också för samhällets misslyckade brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser. Människor som drabbas av otrygghet, trauman och andra skador, ibland för resten av livet. En viktig upprättelse för brottsoffret är att brottet utreds och gärningsmannen åtalas för brottet. I socialdemokraternas Sverige är dock chansen till en sådan upprättelse minimal. Endast 15 procent av alla anmälda brott kan bindas till en gärningsman och alltså klaras upp. S-regeringens raserande av närpolisreformen och urholkande av polisens budget med för få poliser som följd, minskar också chansen att snabbt få hjälp när man utsätts för brott. Åratal av dåligt ledarskap för polisen har medfört en trött och ineffektiv polisorganisation där många duktiga poliser kämpar i motvind. De som drabbas är medborgarna genom minskad trygghet och de brottsoffer som inte får hjälp.

Alliansen kräver en ny syn på brottsoffer, deras rättigheter måste stärkas. Vi vill värna brottsoffrens rätt att bemötas med kunskap, respekt och erkännande. Här måste rättsväsendet, men också sjukvården och de sociala myndigheterna, bli bättre. Brottsoffret får aldrig uppleva sig kränkt två gånger – först av förövaren och sedan av samhället. Vi vill att stödet och informationen till brottsoffer och vittnen förstärks, att kommunernas skyldighet att hjälpa brottsoffer efterlevs och att ett nationellt personsäkerhetsprogram inrättas till skydd för vittnen och målsägare. Kriminalvården spelar också en central roll, kriminalvårdens behandlingsprogram ska omfatta ett brottsofferperspektiv. Tiden i anstalt måste tas tillvara så att de intagna får behandling och möjlighet till utbildning, annars är risken stor att den intagne fortsätter att begå brott, med nya brottsoffer som följd. Återfallen i brott måste minska kraftigt.

Den viktigaste samhällsinsatsen för att få färre brottsoffer är att satsa kraftigt på brottsförebyggande arbete. Tillväxt-, skol-, social- och integrationspolitik är alla centrala för att lägga grunden till ett samhälle med minskad brottslighet. Otrygga uppväxtförhållanden, dålig normbildning från vuxenvärlden, bristfälliga skolor och otillräckliga resurser till barn med problem är i sig en grogrund för brottslighet. Detta gäller inte minst unga personer som tidigt visar upp riskbeteenden för att hamna i kriminalitet. Här spelar det lokala, kommunala brottsförebyggande arbetet en viktig roll. Ett stärkt samarbete mellan polis, skola, socialtjänst, frivilligorganisationer och näringsliv kan innebära vändpunkten för unga på glid. Men vi måste också vara beredda att svara mot ungdomsbrottslighet med tidigare, tydligare och i vissa fall tuffare insatser. Ungdomar som utsätts för brott löper större risk att själva begå brott. Denna onda cirkel måste brytas i tid. Brottsligheten ska bekämpas och brottsoffrens rättigheter stärkas.

Alliansens rättsgrupp
Johan Pehrson (fp)
Beatrice Ask (m)
Peter Althin (kd)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.