Miljöelitism hos de rödgröna vänsterpartierna

I den rödgröna vänsterkartellens rapport om regeringens miljöpolitik anges att ett stort problem för miljön är att människor runt om i landet fått mer att bestämma om. Kartellens rapportör skriver: ”Vid en första anblick kan det givetvis uppfattas positivt att besluten ska ligga nära de verksamheter som berörs”. Men så är det inte, fastslås i nästa stycke: då bortser man från ”faktisk kompetens” och att ”utbildning och omvärldskunskap får stå tillbaka”.

Sällan har en miljöelitism visats så tydligt. Detta är en tydlig signal från S, V och Mp till människor runt om i Sverige inför landsbygdsriksdagen som hålls den här veckan i Sunne. Miljöelitisterna i vänsteroppositionen anger att det finns behov av ett antal ”återställare” inom miljöpolitiken. Vad betyder detta i praktiken? Innebär det att vänsterpartierna vill:

• Minska landsbygdskommunernas beslutanderätt över strandskyddet så att det återigen läggs en död hand över utvecklingen i glesbygdskommuner?
• Återinföra ett ovanperspektiv på rovdjurspolitiken, som innebär att landets får- och renägare kan räkna med kraftigt begränsade möjligheter att skydda sina tamdjur samtidigt som den kraftigt inavlade vargstammen tillåts växa okontrollerat?
• Slopa incitament till eget engagemang för skogsskydd och försämra förutsättningarna för markägare genom att återinföra det så kallade toleransavdraget, som i princip fungerade som en extra skatt på miljövård?
• Återinföra regelkrånglet och stoppa den positiva utvecklingen av vindkraftsproduktion i Sverige genom att återinföra dubbelprövningen av vindkraft?

Centerpartiet har i regeringen höjt ambitionen för miljöpolitiken. Från vänsterkartellens låga klimatmål på minus fyra procent intar Sverige nu en internationell tätposition när det gäller att minska klimatutsläppen där målet 40 procent till år 2020.

Miljöbudgeten har aldrig varit så stor som nu. Alliansregeringen har satsat 20 miljarder kronor i miljöbudget under fyra år – fem miljarder mer än under vänsterkartellens senaste mandatperiod.

En storsatsning har skett på havsmiljön främst i Östersjön, med en miljard kronor jämfört med i stort sett inga pengar alls tidigare.

Aldrig har så mycket skog skyddats på så kort tid. Men värdefull natur har skyddats genom att i första hand statens mark har använts. Skattebetalarnas miljöpengar har därmed inte använts till att tvångsinköpa privata småskogsägares mark.

Omställningen in i den gröna ekonomin berör oss alla – och kommer att kräva insatser av oss alla. Att berörda är med i omställningen är inte bara viktigt för demokratin, utan nödvändigt för att nå våra högre ambitioner och åtgärder för grön omställning.

Centerpartiet och regeringen anser att det går att bygga en framgångsrik miljöpolitik underifrån, som respekterar äganderätten och människors möjlighet att bidra och utvecklas i samklang med naturen.

Oppositionen måste lägga korten på bordet: vilka inskränkningar vill vänsterkartellen göra för människor att medverka i en av våra mest avgörande framtidsfrågor?

Andreas Carlgren (C), miljöminister
Johan Linander (C), riksdagsledamot för södra Skåne

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.