Centerpartiet satsar på förnybar energi

Konsulterna Joachim Elevant, Anders Forsbom och Ulf Ström beskriver i HD den 5 maj Centerpartiets energipolitik som om vi till varje pris vill ha ny kärnkraft. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Centerpartiets energipolitik kan kortfattat beskrivas som satsningar för att lämna beroendet av fossil energi till förnybar energi. Kombinerat med satsningar på förnybar energi vill vi se effektivare energianvändning och detta kommer att stärka svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Vi menar att den förnybara energisektorn kan vara en stark motor för svenskt näringsliv och den ekonomiska utvecklingen.

Den energiöverenskommelse som allinsen har gjort innebär stora framgångar för Centerpartiets politik. Vi sätter nya mål för elcertifikatsystemet med 25 TWh till år 2020, vi slår fast att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent, andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 procent, vi sätter en ny planeringsram för vindkraften på 30 TWh, vi förenklar utbyggnaden av vindkraft, vi satsar 100 miljoner på solcellsstöd, vi främjar investering i förnybara gaser med 150 miljoner och så vidare.

Vi i Centerpartiet har ännu mer långtgående mål, vi vill t.ex. ha gröna elcertifikat på 40 TWh år 2030 och satsningar på solenergi motsvarande 10 TWh solvärme och 10 TWh solel år 2030. Därutöver vill vi se stora satsningar på bioenergi, öka produktionen av biomassa m.m. Vi skulle kunna fortsätta länge med att beskriva alla förslag vi har för att ställa om Sverige från fossil energi till förnybar.

Centerpartiet anser att kärnkraften på sikt bör fasas ut eftersom det rör sig om en icke-förnybar energikälla som dessutom är förknippad med stora risker. Utfasningen ska ske till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och med minsta möjliga risk för störningar i elförsörjningen. Idag finns det ingen möjlighet att snabbt plocka bort kärnkraften ur den svenska elproduktionen och det kan till och med bli så att någon av de befintliga reaktorerna behöver bytas ut.

Vi har därför gått med på att ta bort det absoluta förbudet att bygga nya reaktorer och menar att nya tillstånd ska kunna ges, men endast för att ersätta befintliga reaktorer i drift och på samma platser som idag. Självklart ska dessa eventuella reaktorer även klara alla de mycket hårda miljökrav som ställs i svensk miljölagstiftning.

Det finns idag inga ansökningar om tillstånd för nybyggnation. Det är därför direkt felaktigt att påstå att vi som centerpartistiska ledamöter ska rösta i riksdagen den 17 juni om ett förslag om ny och mer kärnkraft i Sverige.

Vi kommer inte att medverka till någon direkt eller indirekt finansiering av nybyggnation kärnkraftsreaktorer. Precis som de tre konsulterna drar vi slutsatsen att det inte kommer att byggas några nya reaktorer under dessa förutsättningar.

Johan Linander
Gunnel Wallin
Lennart Pettersson
riksdagsledamöter för Centerpartiet i Skåne

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.