Motion med anledning av skr. 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya, mätbara mål för hur politiken på ett mer samstämmigt sätt skall bidra till en global hållbar och rättvis utveckling.

Motivering

Regeringen redogör i en skrivelse daterad till den 26 maj 2005 för regeringens politik för global utveckling. I skrivelsen framgår politikens mål, utgångspunkter och verktyg. Regeringen presenterar en samstämmig politik för global utveckling som är kopplad till de övergripande målsättningarna att politiken ska kännetecknas av ett rättighetsperspektiv, med främjande av de mänskliga rättigheterna och ett fattigdomsperspektiv som grundbultar. Fattigdomsperspektivet innebär att politiken skall utgå från de fattiga människornas analyser, perspektiv och behov – inte från regeringarnas. Regeringen uttrycker också ambitionen att finna mekanismer för att säkerställa främjandet av fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i eventuella målkonflikter.

En stor brist i regeringens resultatskrivelse är att den i så hög grad utgörs av vaga rapporter rörande vad olika departement och myndigheter gör. Det är svårt att utläsa vad regeringen prioriterar och vilka målsättningar som finns. Framförallt saknar vi nya, mätbara mål för hur politiken på ett mer samstämmigt sätt skall bidra till en global hållbar och rättvis utveckling. Det handlar exempelvis om vilka ambitioner regeringen har för att finna alternativ till hur de fattigaste ländernas skulder kan avskrivas. Om vilka instrument och förslag Sverige ska presentera för skuldavskrivningar när det råder enighet om att HIPIC inte räcker. Ger man t.ex. stöd till en utförsäljning av IMFs guldreserver eller kommer man att lägga förslag till globala oberoende skuldsaneringsfunktioner? Vilka strategier och planer har regeringen för att öka de fattigaste människornas inflytande i de globala institutionerna? Vilka ambitioner och mål har regeringen för att minska odemokratiska informella beslutsformer i handelsavtal och förhandlingar?

Vad som ovan anförts om nya, mätbara mål för hur politiken på ett mer samstämmigt sätt skall bidra till en global hållbar och rättvis utveckling bör ges regeringen tillkänna.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.