Svar ang. danskundervisning

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda utvecklingen av danskundervisning i skånska skolor.

Det är viktigt att barn och ungdomar i skolan får kunskaper om de övriga nordiska länderna och om skillnaderna mellan de nordiska språken. Sådana kunskapsmål ingår i kursplanerna för bl.a. svenska, geografi, historia och samhällskunskap. I ämnet svenska finns således mål om nordisk språkförståelse både för grundskolan och för gymnasieskolan. Ett av målen som skolan skall sträva mot är att eleven i gymnasieskolans kärnämne skall uppöva sin förmåga att förstå talad och skriven danska och norska och få kännedom om litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige. Undervisningen skall planeras utifrån målen att sträva mot. Skillnader i språken kan och bör därför tas upp i undervisningen. Även i de nationella proven i svenska ingår texter i grannspråken. Styrelsen för utbildningen kan också besluta om en lokalt valbar kurs i gymnasieskolan och erbjuda den inom det individuella valet.

Som ett led i det gränshindersarbete som Sverige initierade under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2003 har den nordiska överenskommelsen om utbildningsgemenskap på gymnasial nivå reviderats. Ett nytt nordiskt gymnasieavtal godkändes hösten 2004 av utbildningsministrarna. Det nya avtalet innebär bl.a. att större tyngd läggs vid att gymnasiala yrkesutbildningar erkänns och att nationella bedömningsgrunder i högre grad samordnas. Dessutom har en informationsstrategi utformats för att upplysa om det nya avtalet och dess möjligheter för ungdomar.

Vidare erbjuder Nordiska ministerrådets utbytesprogram Nordplus Junior möjligheter till skolsamarbete för att öka kunskapen och förståelsen för andra nordiska kulturer och språk.

Dessutom anordnas med stöd av Nordiska ministerrådet fortbildningskurser i nordiska språk och om nordiska förhållanden för lärare i modersmål.

Det finns därför redan bl.a. genom det nordiska samarbetet goda möjligheter att t.ex. utveckla kunskaperna i danska.

Projekt över de nordiska gränserna bedrivs på många håll i landet. Inte minst för skolor i gränstrakter är det en viktig uppgift att utveckla kontakterna över gränserna.

Stockholm den 25 maj 2005

Ibrahim Baylan

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.