Skånska kulturfastigheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog, Hovdala samt Tomarps Kungsgård i Skåne i statlig ägo.

Motivering

Kulturfastighetsutredningen har lagt fram förslag på fastigheter som utredaren anser kan säljas av staten. Bland dessa finns i Skåne: Bäckaskogs Slott i Kristianstads kommun, Hovdala Slott i Hässleholms kommun och Tomarps Kungsgård i Åstorps kommun. Vi anser att det är av mycket stor betydelse för Skånes och Sveriges historia och kultur att dessa fastigheter bevaras i statlig ägo, även om byggnaderna ursprungligen uppfördes under Skånes danska historia.

Slotten Bäckaskog och Hovdala samt Tomarps Kungsgård är idag öppna för besökare och har stor betydelse för kulturlivet och turismen i Skåne. De har även många besökare från övriga Sverige och internationellt. Bäckaskog , Hovdala och Tomarp har haft stor betydelse i den skånska historien, inte minst i samband med att Skåne blev en del av Sverige.

Det är idag inte möjligt för någon av de som driver turist-, restaurang- och annan verksamhet på slotten och i kungsgården att ekonomiskt bära de kostnader som ligger i att underhålla de byggnader och parker som tillhör fastigheterna. Arrendena ger bidrag till statens underhållskostnader. Vi kan inte se att det går att exploatera fastigheterna för annan verksamhet och förena detta med bevarande av kulturvärdena och öppenhet för allmänheten.

En försäljning av slotten Bäckaskog, Hovdala och Tomarps Kungsgård kan, med krav på bevarande av kulturvärdena och öppenhet för allmänheten, inte inbringa någon köpeskillning av betydelse för staten. En försäljning av fastigheterna skulle dock göra att staten slipper underhållskostnader. Vi har naturligtvis inget emot om staten genom samarbete med berörda kommuner och andra intressenter kan få ned kostnaderna för underhållet.

Vi anser att staten, för att bevara kulturvärdena och för att bevara Bäckaskogs Slott, Hovdala Slott och Tomarps Kungsgård öppna för allmänheten, ska bibehålla fastigheterna i statlig ägo.

Stockholm den 2 oktober 2013
Per-Ingvar Johnsson (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.