Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar.

Motivering

Verksledningen inom Institutet för Språk och folkminnena har föreslagit att Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund skall flyttas till Göteborg. Idag finns institutets verksamhet förlagd till Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå. Även verksamheten i Umeå är hotad. Vi vill liksom företrädare för Lunds Universitet och för olika företrädare för olika kulturinstitutioner i Skåne att Dialekt- och ortnamnsarkivet ska finnas kvar i Lund.

Institutets uppdrag är att samla in, bevara och forska om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. För att fullgöra uppdraget borde det vara naturligt att verksamheten finns geografiskt utspridd i hela landet. Detta betonades också i Regeringens budgetanvisningar för 2012. Det är, som vi ser det, viktigt att en kulturinstitution som denna finns i de trakter där materialet samlats in och där de människor finns som berörs i samlingarna. Samlingarna i Lund är från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Samlingarna i Lund är delvis speciella på grund av de sydligaste landskapens historiska anknytning till Danmark.

Att Institutet har verksamhet i Lund har stor betydelse för många verksamheter inom universitet och inom andra verksamheter inom dialekt och ortnamnsområdet i södra Sverige. Detta har framförts i ett upprop undertecknat av 14 företrädare för verksamheter i Skåne, som samarbetar med arkivet i Lund. Vi vill tydligt markera vårt stöd för att Dialekt- och ortnamnsarkivets verksamhet ska finnas kvar i Lund. Vi anser att vad som framfördes i Regeringens budgetanvisningar, om en geografiskt spridd verksamhet, fortfarande har full aktualitet.

Stockholm den 2 oktober 2013
Per-Ingvar Johnsson (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

  1. Malte Lewan says:

    Det verkar tyvärr nu lagts ner, bara två veckor efter riksdagsmotionen ovan som ju ville bevara den och behålla den i Lund: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hoppet-ute-for-anrikt-arkiv

Leave a Reply

Your email address will not be published.