Valets viktigaste fråga!?

Den 19 september går Sverige till val och partierna försöker som vanligt profilera sig på frågor som de tror kommer att bli ”valets viktigaste fråga”. När jag möter vanligt folk utanför politiken så dyker det upp en fråga som sällan nämns i media och bland politiker som den viktigaste valfrågan, nämligen brottsligheten och den medföljande otryggheten. Min roll som ledamot i justitieutskottet och Centerpartiets rättspolitiska talesperson kan givetvis göra att fler tar upp just den frågan, men jag är övertygad om att allt fler, inte minst äldre, prioriterar frågan mycket högt.

Jag vill göra minskad brottslighet till valets viktigaste fråga. Den tydliga målsättningen för mig och Centerpartiet är att under nästa mandatperiod minska brottsligheten i landet. Det är inte ett enkelt mål att nå och det är inte heller lätt att mäta huruvida målet nås eller inte. Ett sätt är givetvis att se på anmälningsstatistiken, men samtidigt vet vi att antalet anmälningar kan variera med anmälningsbenägenheten och polis och andra myndigheters eget arbete. T.ex. anmäldes fem gånger fler ekonomiska brott 2009 än 2006. Detta beror inte på en gigantisk ökning av antalet begångna ekonomiska brott, utan på att Skattemyndigheten, polisen, Ekobrottsmyndigheten m.fl. har blivit effektivare i sin kontroll.

Under den gångna mandatperioden har alliansregeringen hunnit med mycket inom rättsområdet. Satsningen mot grov organiserad brottslighet och handlingsplanerna mot mäns våld mot kvinnor och människohandel är några exempel. Även om det finns mycket kvar att göra inom dessa områden så är det ändå dags att öka prioriteringen på det brottsförebyggande arbetet och riksdagen måste anta en nationell handlingsplan för minskad brottslighet. Vad gäller brottsutvecklingen så måste vi se vårt eget misslyckande så här långt.

Denna nationella handlingsplan ska därefter brytas ner till regionala och kommunala handlingsplaner och strategier. Det är framförallt på det lokala planet som det brottsförebyggande arbetet kan ske effektivt. Samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, näringsliv och den ideella sektorn är avgörande för att nå framgång med det brottsförebyggande arbetet. Alla kommuner och lokala polisledningar ska skriva under samverkansavtal.

Det lokala arbetet är också avgörande för hur ungas brottslighet möts. Det måste vara tidiga och tydliga signaler från samhällets sida när en ung person begår brott. Det värsta vi kan göra för en ung person på glid in i kriminalitet är att låta honom eller henne fortsätta begå brott. Inom samtliga landets kommuner ska det, enligt Centerpartiet, finnas polis stationerad. Bland dessa poliser ska det också finna någon med särskilt ansvar för ungdomskriminalitet, en polis med stort engagemang för unga och som också måste få prioritera möten med unga i brottsförebyggande syfte. Polisen måste också bli effektivare på att bekämpa brottslighet på Internet. Bedrägerier, olaga hot och ofredande sker dagligen på nätet och framförallt ungdomar måste lära sig att samma lagar gäller på Internet som IRL.

En tydlig del av det brottsförebyggande arbetet måste vara kampen mot narkotika och andra droger. Vi vet att en stor del av alla våldsbrott som begås sker under påverkan av droger och vi vet också att många stölder sker för att finansiera ett missbruk. För att få tullen och polisen att samarbeta bättre vill vi slå samman tullens brottsbekämpande verksamhet med gränspolisen. Denna nya polis längs Sveriges gräns skulle ha större befogenheter att hindra stöldgods från att lämna landet och ha bättre förutsättningar att få rätt underrättelser för att stoppa narkotika och illegala vapen från att komma in i landet.

Vidare behöver polisen prioritera mängdbrottsligheten högre och inrätta särskilda mängdbrottsenheter för att snabbare och effektivare hantera bedrägerier, stöldbrott, misshandelsfall m.m. De så kallade mängdbrotten är den typ av brottslighet som vanligt folk oftast drabbas av, så som inbrott i sommarstugan, lurad vid köp på Blocket eller misshandlad i krogkön. För att förbättra befolkningens förtroende för polisen är det också viktigt att en större andel av mängdbrotten klaras upp.

Utöver förbättrad lokal samverkan mellan polis och de lokala aktörerna, storsatsning mot ungas brottslighet, nationell strategi mot narkotika och andra droger, samt en högre prioritet på mängdbrottsligheten så krävs det också en nationell folkkampanj mot kriminalitet. Genom att samarbeta i bostadsområdet, i hyreshuset eller i byn så kan brottsligheten minskas radikalt. I de områden där det finns grannsamverkan blir det mycket svårare för tjuvar att göra inbrott. Genom mångas ögon och öron så kan väldigt mycket mer information plockas in och hanteras än om enbart polisen ska försöka utreda ett begånget brott utan vittnens iakttagelser.

This entry was posted in Insändare and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.