Anförande ang. ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Anf. 39 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera en del av det som sagts. Det låter som om det finns stor oenighet i kammaren, men vi ska komma ihåg att det förslag som regeringen lagt fram om gallring efter tre år när det gäller åtalsunderlåtelse för unga kriminella håller alla med om. Oppositionspartierna säger att det bara är ett halvt steg. Då ska man emellertid minnas, vilket tidigare talare också sagt, att det togs inga steg alls under den förra mandatperioden vad gäller gallring och unga som begått brott.

Vi fick även höra några ganska tuffa ord från Miljöpartiets representant Mehmet Kaplan om att det finns två linjer. Den ena linjen skulle då vara alliansregeringens och innebära att unga inte får en ny chans i samhället medan den andra linjen, oppositionens, skulle stå för de ungas möjligheter att komma tillbaka till samhället fastän de råkat begå ett brott någon gång.
Jag kan inte låta bli att kommentera att Miljöpartiet självt inte ens hade någon motion på den här propositionen. Uppenbarligen höll man från början med regeringen i bedömningen som gjordes i propositionen. Men sedan, tack vare att Vänsterpartiet hade en motion, kunde Miljöpartiet hänga på reservationen. Kritiken klingar lite falskt, tycker jag.

Jag tänkte också säga lite om när gallring ska ske. Den andra reservationen som oppositionen står bakom tycker jag att man ska fundera ett steg till över. Det kan finnas anledning att göra ytterligare tidig gallring även för andra uppgifter än dem som gäller åtalsunderlåtelse. Men att utan någon som helst utredning säga att samtliga uppgifter ska gallras tycker jag är något oförsiktigt.
Vi ska komma ihåg att det gäller alla brott, oavsett om det är ett bötesbrott eller ett sexualbrott mot barn. När vi lyssnade på förra replikskiftet med Vänsterpartiets representant Lena Olsson lät det som att man aldrig ska få kontrollera ett brottsregister innan man anställer någon. Vi ska då dra oss till minnes den diskussion som skedde när det avslöjades att det fanns en pedofil som fått anställning på dagis. Det skulle vara intressant att höra om Vänsterpartiet står för att arbetsgivaren inte ska få kontrollera det. Ska man inte få kontrollera om en person som ska anställas på dagis tidigare har varit dömd för sexualbrott mot barn?

Det finns mycket att fundera över. Jag håller med om att det är möjligt att vi ska ha ytterligare tidig gallring för vissa brott med lågt straffvärde för att unga kriminella ska få en andra chans att komma tillbaka till samhället. Men det kan inte generellt vara så att alla uppgifter ska försvinna ur brottsregistret. Då tror jag att vi går ett steg för långt.

Jag yrkar avslag på båda reservationerna och bifall till förslaget i utskottets betänkande.

I detta anförande instämde Helena Bouveng (m).

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.