Motion med anledning av prop. Nya vårdnadsregler

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot en förälders vilja.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvar för kostnadsökningar.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gemensam vårdnad inte skall förekomma vid konstaterat våld i familjen.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad barnkunskap i domstolarna.

Inledning

Regeringens proposition 2005/06: 99 Nya vårdnadsregler innehåller förslag till ändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. De i propositionen framförda förslagen syftar till att förstärka barnperspektivet samt att lyfta fram barnets bästa i lagstiftningen. Centerpartiet menar att det finns flera efterlängtade förslag i propositionen exempelvis vad gäller införande av en sekretessbrytande regel, att barnets rätt till umgänge med andra anhöriga lyfts fram samt den övergripande
ambitionen att flytta fokus från föräldrarnas rätt till sitt barn till ett barnperspektiv där barnets bästa skall vara den överordnade regeln. Centerpartiet ser dock ett antal områden i propositionen där vi finner ett behov av förbättringar.

Särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge

För att i en process om vårdnad, boende eller umgänge på bästa sätt ska kunna ta till vara barnets bästa anser centerpartiet att det skall vara möjligt att kunna utse ett särskilt ombud för barnet.
Detta är givetvis särskilt viktigt i de fall där det finns misstanke om våld eller andra övergrepp i familjen. Det särskilda ombudet skall kunna hjälpa barnet att föra sin talan exempelvis i fråga om umgänge.

Särskilt ombud för barn diskuteras i departementspromemorian ”Utövandet av
barns rättigheter i familjerättsprocesser” (Ds 2002:13). Utredningen föreslår i likhet med vad Centerpartiet här framför att domstolen, om det finns synnerliga skäl, får förordna ett särskilt
biträde för barnet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
Vad ovan anförts om särskilt ombud för barn bör ges regeringen till känna.

Ej växelvis boende mot förälders vilja

Centerpartiet menar att det inte skall vara möjligt att döma till växelvis boende mot den ena förälderns vilja. Vi menar att en förutsättning för att växelvis boende ska vara bra för barnet är att föräldrarna kan samarbeta och inte låter sina inbördes konflikter påverka barnets situation. För att ett växelvis boende skall fungera måste föräldrarna kunna samarbeta, Centerpartiet anser inte att detta går att förena med en dom mot en förälders vilja. Den som i slutändan blir lidande av ett växelvis boende som inte fungerar blir givetvis barnet.
Vad ovan anförts om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot en förälders vilja bör ges regeringen till känna.

Kostnader

Kostnader för de i propositionen framförda ändringarna kommer till största del att leda till kostnadsökningar initialt men även på sikt kommer förslagen att medföra vissa kostnadsökningar. Detta gäller exempelvis de krav som ställs på ökade insatser från socialnämnderna och på domares kompetensutveckling. Kommunerna måste enligt Centerpartiets mening kompenseras fullt ut för de kostnadsökningar som socialnämndernas utökade uppgifter medför. Staten måste vidare fullt ut svara för de kostnader som uppstår för de socialnämnder som regeringen utser enligt den föreslagna forumregeln där någon förälder eller barnet har skyddade personuppgifter.
Vad ovan anförts om ansvar för kostnadsökningar bör ges regeringen till känna.

Gemensam vårdnad skall inte förekomma vid konstaterat våld i familjen

Vad gäller gemensam vårdnad menar Centerpartiet i likhet med vad BO, BRIS, ROKS påpekat i remissvaren att gemensam vårdnad inte skall förekomma vid konstaterat våld i familjen. Detta bör ges regeringen till känna.

Öka kunskapen om barn i domstolarna

I mål som gäller vårdnad, boende och umgänge är kompetensen i domstolen av avgörande vikt för att kunna applicera barnperspektivet och barnets bästa i praktiken. För att öka barnkompetensen i domstolarna är kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling av avgörande vikt. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 april 2006

Viviann Gerdin (c)
Annika Qarlsson (c)
Johan Linander (c)
Eskil Erlandsson (c)
Claes Västerteg (c)
Kerstin Lundgren (c)
Agne Hansson (c)
Jan Andersson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.