Motion med anledning av prop. Kvalificerad skyddsindentitet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av reglering i lag av användandet av kvalificerad skyddsidentitet.

Motivering

Centerpartiet välkomnar förslaget till lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Polismän som arbetar med spanings- och utredningsverksamhet mot allvarlig brottslighet tar ofta personliga risker och det är nödvändigt att de ska kunna få en ökad säkerhet genom kvalificerad skyddsidentitet.

Regeringen presenterar i proposition 2005/06: 149 Kvalificerad skyddsidentitet när tjänstemän inom polisen och Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna tilldelas kvalificerad skyddsidentitet. Regeringen har dock valt att inte föreslå någon reglering kring användandet av kvalificerad skyddsidentitet. Centerpartiet menar att användandet av kvalificerad skyddsidentitet bör regleras i lag.

Beredningen för rättsväsendets utveckling har i sitt betänkande föreslagit att användandet av skyddsidentiteter bör lagregleras åtminstone i viss mån. Detta för att uppfylla rättssäkerhetens krav på förutsebarhet, för att en klargörande lagstiftning är av värde för polisen, samt att en sådan lagstiftning ligger väl i linje med legalitetsprincipen. Beredningen menar att det blir tydligt för myndigheterna var gränserna går och att man inte riskerar att hamna i en juridisk gråzon.

Såväl Brottsförebyggande rådet som Sveriges Advokatsamfund har i sina remissvar ansett att det bör regleras vid vilka brott och med vilka åtgärder uppträdande under kvalificerad skyddsidentitet får ske. Även Polisförbundet har förordat att frågor kring användandet av skyddsidentiteter regleras. Centerpartiet instämmer i behovet av att i lag reglera användandet av kvalificerad skyddsidentitet.

Rättssäkerhet, förutsebarhet och skydd av grundlagsskyddade rättigheter är tillräckliga skäl för att sådan reglering ska ske i lag även om en sådan reglering är svår att åstadkomma som regeringen framhåller. Centerpartiet anser inte att behovs- och proportionalitetsprinciperna är tillräckliga begränsningar för att åstadkomma tillräcklig rättssäkerhet kring användandet av kvalificerad skyddsidentitet.

Ett exempel på när användandet av kvalificerad skyddsidentitet skulle kunna komma i strid med grundlagsskyddade rättigheter är om en polisman under kvalificerad skyddsidentitet tar anställning på en redaktion och därigenom får information som ska vara grundlagsskyddad enligt Tryckfrihetsförordningens meddelarskydd.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur användandet av kvalificerad skyddsidentitet kan regleras i lag. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 12 april 2006

Johan Linander (c)
Viviann Gerdin (c)
Eskil Erlandsson (c)
Claes Västerteg (c)
Kerstin Lundgren (c)
Agne Hansson (c)
Jan Andersson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.