Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger varje medborgare i Sverige en fungerande grundläggande service på ett rimligt avstånd.

Motivering

Globaliseringen ställer nya krav på vårt samhälle. Vi rör på oss mycket mer i världen, upplever mer och lär oss mer av andra. Vi har bättre levnadsstandard, våra barn har en bättre skola och fler studerar vidare. Samtidigt förändras samhällsservicen och den kommersiella servicen. Listan kan göras lång: Butiker läggs ner, bankkontor blir färre, arbetsförmedling, försäkringskassa och polis centraliseras. Det gör det allt svårare för företag att etablera sig och rekrytera nya medarbetare, det minskar ortens attraktionskraft för nyinflyttning och turism.

För att möjliggöra för fler att bo på landsbygden är det angeläget att stärka dess boendemiljöer. En attraktiv boendemiljö innebär att fler lockas att bo och bygga i alla delar av landet. Den nya strandskyddslagen som bland annat skulle ge möjlighet till ett strandnära läge och därmed ett attraktivt boende på landsbygden anses i dagsläget på många ställen fått motsatt effekt. Det finns tecken som tyder på att tillämpningen kan skilja sig åt i län med likartade förutsättningar. Därför behöver ytterligare steg tas, både i fråga om regelverk och tillämpning, för att öka möjligheten till att bygga i attraktiva lägen i landsbygdsområden.

Att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska kunna och vilja bo och verka på en ort. Tillgången till samhällsfunktioner och tjänster måste ha en lägsta nivå – ett golv – som vi som medborgare i Sverige har rätt att kräva. Ett första steg på vägen mot en sådan garanti är att förverkliga den rapport om myndigheternas service i samverkan som statskontoret presenterat. Det är också angeläget att myndigheter och offentliga företag tar ett ansvar för tillväxt och utveckling i hela landet. Därför bör alla beslut föregås av en konsekvensanalys för att därmed landsbygdssäkras.

Varje invånare i Sverige har ett grundläggande ansvar för sitt eget liv, men det omgivande samhällets uppgift är att ge förutsättningar för varje människa att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför ska varje medborgare med permanent hushåll i Sverige ha en garanterad tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

När allt fler servicefunktioner och tjänster i samhället blir digitala måste alla medborgare ges samma förutsättningar till elektroniska kommunikationer. Att alla ska få möjlighet att koppla upp sig handlar om demokrati, om likvärdiga konkurrensvillkor och om rättvisa. Företag och hushåll i alla delar av landet ska kunna dra nytta av de möjligheter som tillgång till ett kraftfullt fungerande bredband i världsklass med hög överföringshastighet ger. Den digitala tekniken kan förbättra människors vardag och därför måste tekniken vara tillgänglig för alla, i hela landet och i alla livets skeden. Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband i första hand ska tillhandahållas av marknadens aktörer i fungerande konkurrens. Statens uppgift är främst att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utveckling. Men i områden där det saknas förutsättningar för marknadsmässig utbyggnad är det nödvändigt att offentliga insatser används för att stödja lokala initiativ. När marknaden inte räcker till träder de statliga och andra offentliga åtagandena in. Det krävs också en uppföljning av mobiltelefonoperatörernas utfästelser om täckning.

Att det krävs bra fysisk infrastruktur i form av vägar och järnvägar för att människor ska kunna bo och driva företag i hela landet är en självklarhet. Där infrastrukturen är god – där utvecklas samhället och där skapas tillväxt.

På den glesa landsbygden kan behoven vara störst. Långa avstånd och glest mellan hushållen skapar problem. Jag föreslår därför att förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet utreds.

Per Åsling (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.