Gör mer för barn som brottsoffer

Barn som lever i familjer där någon är dömd för våldsbrott mot barnet eller någon annan inom familjen behöver ofta samhällets stöd. Vi har sett alltför många fall där våldet fortsätter utan att samhället gör något. Till exempel genom att en kvinna eller man fortsätter att bo med den partner som är dömd för våldsbrott mot henne, honom eller barnen.

I dessa fall vill Centerpartiet att socialtjänsten ska ha en skyldighet att genomföra en barnutredning för att se hur barnets levnadsförhållanden ser ut. Barnutredningen ska fokusera på barnets förhållanden och synliggöra bristerna i föräldrarnas förmåga att ge barnet en trygg tillvaro, omvårdnad och god fostran. Det måste också fungera när familjen flyttar från en kommun till en annan.

Brottet barnmisshandel bör införas i brottsbalken. Att barn som brottsoffer är särskilt utsatta måste framgå tydligare av lagstiftningen och därför bör misshandel av barn särregleras i brottsbalken. Straffskalan för barnmisshandel bör ligga högre än för andra misshandelsbrott för att visa på brottets allvarlighet.

Brottet barnmisshandel bör också tydligt ta in barns psykiska skada. Barn som upplever våld i det egna hemmet utsätts för psykisk misshandel, något man i dag inte tar hänsyn till i den strafflag vi har. Det kan vara lika traumatiskt att se till exempel pappa slå mamma som att själv få fysiska slag. Idag klarar rättsväsendet inte riktigt av de fallen där barn råkar illa ut på ett psykiskt sätt, till skillnad från när de råkar illa ut fysiskt.

Centerpartiet skulle vilja införa brottet grov barnfridskränkning. Det finns redan ett särskilt kvinnofridskränkningsbrott och ett generellt fridskränkningsbrott. Det är bra och visar att samhället ser med stort allvar på våld som sker i nära relationer, särskilt upprepat våld och trakasserier. Samhället måste också tydligt visa på det allvar som upprepad, systematisk kränkning av barnets integritet, såväl fysisk som psykisk, innebär. För att markera brottets allvar bör straffskalan för grov barnfridskränkning bestämmas till mellan 2 och 10 års fängelse.

Alltför många barn lever sitt liv under hot, osäkerhet och våld. Vi vet att rädda och osäkra barn ofta blir arga och frustrerade ungdomar, som lever ut sin frustration genom att begå brott mot andra. Genom att med kraft motverka brott mot barn värnar vi inte bara det enskilda barnet. I förlängningen kan vi också minska brottsligheten.

This entry was posted in Insändare and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.