Oppositionen får tydligen mycket för lite pengar

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Christin Hagberg och Ronny Olander drar väldigt långtgående slutsatser av 20 miljoner kronor i ett insändarsvar i SkD den 27/2.

Diskussionen kring tullens framtid i Trelleborg måste hållas på en högre nivå. Att ens antyda att ett öronmärkt anslag på 20 mkr för förtida nyrekrytering av personal skulle göra någon skillnad för tullen i Trelleborg är ohederligt. Den interna rapport inom Tullverket som presenterades i slutet av januari, som bland annat föreslår att tullens fasta bemanning ska upphöra i Trelleborg, talar om ett strukturellt underskott som skulle uppgå till 500 miljoner kronor år 2012.

Det kan verkligen diskuteras om den siffran är korrekt framräknad, inte minst eftersom det inte finns någon budget för tullen så långt fram i tiden, men alla förstår att socialdemokraternas öronmärkta 20 mkr inte gör någon större skillnad. Dessa 20 mkr ska också ställas i proportion till den anslagshöjning med nästan 100 mkr som alliansregeringen gjorde 2007.

Istället för att hävda att det ena eller andra regeringen har ansvar för ett internt förslag inom Tullverket så vill jag som förtroendevald riksdagsledamot för Skåne arbeta för att den för brottsbekämpningen så viktiga tullen i Trelleborg får vara kvar.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.