Gör Internationella brottmålsdomstolen till ett självständigt FN-organ

För att Internationella brottmålsdomstolen ska fungera som världssamfundets yttersta garant för att rättvisa skipas krävs att den blir universell och omfattar majoriteten av världens länder. Därför menar Centerpartiet att Sverige och EU nu måste driva på för att göra domstolen till ett självständigt FN-organ. Först då får vi en internationell brottmålsdomstol som kan döma för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser oavsett land.

Vi ser idag hur striden kring den Internationella Brottmålsdomstolen tätnar. Afrikanska ledare anklagar den för att vara ett västligt påfund och utmanar dess legitimitet. Vi ser i förlängningen av de arabiska upproren hur nya brott mot mänskligheten begås, från olika sidor. De övergrepp som begås av såväl Assad-regimen som olika rebellgrupper i Syrien måste prövas som de brott mot mänskligheten de utgör. Ändå verkar många idag tveka kring detta. Straffrihet görs till en möjlig del i den byteshandel som vissa vill kunna tillåta sig i konfliktlösning.

Om den internationella rätten blir till en byteshandel mellan olika ledare där vissa ledare kan slippa stå till svars för brott mot sin egen befolkning, mot mänskligheten undergrävs tilltron till den internationella rättsordning vi vill se. Därför är det nu hög tid för Sverige att tydligt stå upp för och stärka den Internationella brottsmålsdomstolens ställning genom att göra den till en del av FN.

Internationella brottmålsdomstolen, eller International Criminal Court, ICC, etablerades 2002 i Haag som en internationell domstol för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Med Elfenbenskusten som senaste medlem i mars 2013 har 122 av världens 195 länder skrivit under Romstadgan och lyder därmed under ICC. Det har gjort det betydligt svårare för krigsförbrytare att kunde flytta över gränsen eller byta kontinent för att undvika rättvisan, än för bara tio år sedan. Även om ICC är det bästa verktyg vi har idag för internationell rättvisa är det fortfarande ofullständigt.

Hela Sydamerika, nästan hela Europa och ungefär hälften av Afrika har godkänt eller på annat sätt instämt i ICC:s regelverk. Tyvärr är det betydligt färre av de asiatiska länderna och det riktigt stora problemet är att länder som t ex USA, Ryssland, Kina och Israel inte har gjort det.

Trots att ICC är skild från FN har FN en tydlig och stor roll gentemot domstolen. Relationen styrs av Romfördraget och handlar framförallt om att FN finansierar domstolen när FN: s säkerhetsråd har överlämnat ett mål för åtal till ICC.

För de länder som inte skrivit under Romstadgan krävs beslut i FN:s säkerhetsråd för att ICC skall kunna behandla ärenden. Det är då särskilt anmärkningsvärt att tre av dess permanenta medlemmar inte har godkänt Romstadgan, vilket i praktiken innebär att stormakterna kan förvägra ICC rätten att åtala krigsförbytare . Detta faktum gör det heller inte enklare att inordna ICC i FN-systemet som eget organ. Men att en sak är svår betyder inte att vi ska ge upp. Sverige och EU bör driva på för att nå detta. För att skapa en långsiktigt hållbar värld behövs det en brottmålsdomstol med global jurisdiktion.

Sverige ska sträva efter att vara ett internationellt föredöme och därför vill vi också att Sverige snarast ska skriva in Romstadgan i nationell lagstiftning. Vi behöver särskilda brottsrubriceringar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vidare måste domstolarna ha universell jurisdiktion för dessa brott. Med andra ord, personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska kunna dömas oavsett var de har begått brottet och oavsett vilket medborgarskap som de har.

Även om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser redan är kriminaliserat i Sverige genom brottsrubriceringar som till exempel mord, dråp och misshandel, är det viktigt att Sverige markerar att ingen ska kunna komma undan lagföring för dessa fruktansvärda brott. Tortyrbrott, i likhet med större delen av de andra uppräknade brotten, ska inte heller kunna preskriberas, preskriptionstiden ska alltså tas bort, och ingen oavsett titel eller ställning ska kunna anföra straffrättslig immunitet för dessa brott. Centerpartiet kommer att fortsätta driva dessa frågor både i riksdagen och i regeringen. Det handlar om att stärka den internationella rätten på rättslöshetens bekostnad.

Centerpartiets Internationella Kommitté genom
Kerstin Lundgren Utrikespolitisk talesperson
Johan Linander Rättspolitisk talesperson

This entry was posted in Insändare and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.