Anförande i debatten om subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

Anf. 161 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Patrick Reslow föredrog regeringens ståndpunkt förträffligt, och jag ska inte återupprepa allt det.

Jag vill dock ha sagt – precis som flera andra talare – att det inte är någon tvekan om att det behövs en bättre bekämpning av bedrägerier som går emot EU:s finansiella intressen. Det är ingen tvekan om att pengar försvinner ur EU-systemet, och det är ingen tvekan om att det finns nationer som gör alltför lite för att bekämpa den typen av brott.

När man väl har kommit fram till detta måste man fundera över vilka åtgärder som är de bästa. Vi tycker inte att kommissionen har funderat tillräckligt långt på andra åtgärder än Europeiska åklagarmyndigheten.

Europeiska åklagarmyndigheten är något som har diskuterats i många år. Det känns som att man har bestämt sig för att detta är den enda möjliga lösningen.

Som liberaler i Centerpartiet tycker vi inte att den överstatliga åklagarmyndigheten är rätt väg. För oss är det viktigt att beslut och befogenheter ligger så nära medborgarna som möjligt. Just åklagarväsendet är en nationell fråga, och det ska ligga kvar hos nationerna.

Vad ska man göra i stället? Som flera har varit inne på tidigare ska Eurojust stärkas. Jag vill också nämna Olaf, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, som också ska stärkas. Där kan man göra betydligt mer för att hjälpa de nationella åklagarmyndigheterna att komma åt bedrägerierna mot EU:s finansiella intressen.

Det är också en europeisk utredningsorder på gång, och det kommer att underlätta detta arbete. Det är så vi ska arbeta för att bekämpa bedrägerier och annan brottslighet, inte genom att upprätta nya myndigheter på överstatlig nivå.

Till slut vill jag i detta sammanhang säga att det är bra att vi och Socialdemokraterna stöder alliansregeringens politik på detta område. Det gör oss starkare som nation.
(Applåder)

This entry was posted in Anföranden i riksdagen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.