Förändra den så kallade tvåårsregeln

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln för människor som kommer till Sverige efter så kallad ”snabbanknytning”.

Motivering

Utländska kvinnor som flyttar till Sverige för att de har en relation med en svensk man är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer. Utlänningslagen föreskriver att personer som kommit till Sverige på grund av en nyetablerad relation beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd och att de normalt ska utvisas om relationen avbryts innan den ofta tvååriga prövotiden har gått. Undantag från
den här regeln kan göras om ”förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid”.

Eftersom beviskraven är mycket höga finns dock endast mycket små chanser för kvinnan att få permanent uppehållstillstånd. Enligt uppgift från svenska kvinnojourer möter de varje år uppskattningsvis 500 kvinnor
som utsatts för såkallad fruimport. En stor del av dessa kvinnor kommer till Sverige efter så kallad “snabbanknytning”, det vill säga efter att ha känt mannen under en mycket kort tid, eller endast via kontakt på Internet. Det finns fall där svenska män har satt i system att ”importera” en kvinna, för att inom två år byta till en ny kvinna. Många av kvinnorna har också med sig ett eller flera barn som i sin tur riskerar att hamna i stor utsatthet.

Insatser från samhällets sida för att ingen av de berörda parterna utsätts för övergrepp kan och bör utvecklas. Bättre samordning mellan myndigheter, såsom länsstyrelser, Migrationsverket, polisen, kommuner, landsting och kvinnojourer kan spela en viktig roll. Bättre information, både innan kvinnorna kommer till Sverige och när de kommer hit, kan också bidra till att minimera risken för eventuell utsatthet. Våld är en fråga om kränkningar av mänskliga rättigheter och kan inte accepteras. En tidigare utredning av tvåårsregeln i utlänningslagen fann att undantagsregeln, som ska fungera som skydd för våldsutsatta kvinnor, är alltför otydlig och inte fyller sin funktion. Undantagsregeln är otidsenlig och behöver ses över utifrån ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv.

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.