Hade Miljöpartiet lyssnat 2005 så hade männen dömts!

I media håller Miljöpartiet högg profil, de är upprörda och vill ändra sexualbrottslagstiftningen. Vem är inte upprörd? Men faktum är att vi redan har ändrat lagstiftningen så att männen skulle ha dömts om gärningen begåtts efter den 1 juli i år.

Att den här typen av våldtäkter (jag kallar det för våldtäkt eftersom jag tycker att det är en våldtäkt, och det är en våldtäkt enligt nuvarande lag) inte skulle omfattas av den gamla lagen från 2005 sa jag redan då för åtta år sedan. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen la med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet fram ett förslag som gick i strid mot Sexualbrottsutredningens förslag som Lagrådet även tillstyrkte. S, Mp och V ville alltså inte utöka våldtäktsbegreppet så långt som den parlamentariska utredningen och Lagrådet ville. Det var ofattbart redan då och i Centerpartiets motion med anledning av propositionen skrev vi angående begreppet “hjälplöst tillstånd”:

“Lagrådet framhåller i sitt remissvar att det kan övervägas att mjuka upp kravet på att en person skall ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och låta straffbestämmelserna omfatta även det fallet att en person har befunnit sig i en särskilt utsatt situation samt att en utformning av lagtexten på det sättet får anses vara i linje med uttalandena i Bulgariendomen. Centerpartiet instämmer i Lagrådets kritik av den av regeringen föreslagna utformningen av lagtexten. Den valda formuleringen medför att den praxis som redan finns kring begreppet “hjälplöst tillstånd” kommer att vara vägledande även i fortsättningen. Centerpartiet föreslår i stället att formuleringen av texten bör ändras så att i brottsbalken 6:1 andra stycket texten avslutas med “… befinner sig i ett hjälplöst tillstånd eller i en särskilt utsatt situation. ” Att mjuka upp kravet på hjälplöst tillstånd på det nu föreslagna viset, som både Sexualbrottskommittén föreslagit och Lagrådet tillstyrkt, skulle ge en möjlighet att fånga upp de situationer som riskerar att falla utanför tolkningen av “hjälplöst tillstånd”.”

I debatten den 2 mars 2005 framförde jag precis samma sak:

“Herr talman! Jag är rädd för att vi även med den nya sexualbrottslagen kommer att få uppmärksammade rättegångar där människor kommer att bli upprörda över domsluten. Oftast handlar det om bevisfrågor, och jag ska vara tydlig när det gäller att beviskraven inte ska sänkas. Men jag tror också att det kommer att finnas mål där gärningsmännen inte fälls för våldtäkt på grund av att lagstiftningen är otillräcklig. Jag tänker då närmast på begreppet ”hjälplöst tillstånd”.

Som Maria Larsson tidigare har varit inne på kommer det att finnas fall där offret inte har vågat eller kunnat säga nej trots att hon inte har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd enligt lagens mening. En sådan situation kan ändå vara klart straffvärd enligt mitt sätt att se det, men eftersom det inte är hjälplöst tillstånd kan mannen inte heller dömas för våldtäkt. Detta skulle vi kunna lösa genom att lägga till begreppet ”särskilt utsatt situation”.

Såväl Sexualbrottskommittén som Lagrådet har föreslagit att man ska mjuka upp rekvisitet ”hjälplöst tillstånd”. Det skulle kunna göras genom att man lägger till ”särskilt utsatt situation”. Det skulle också kunna vara ett sätt att komma närmare Europadomstolens krav på att alla sexuella handlingar utan samtycke ska vara straffbelagda.”

Vi varnade alltså precis för att den här typen av situation där en kvinna inte vågar göra fysiskt motstånd skulle falla utanför begreppet “hjälplöst tillstånd” och därför ville vi lägga till “särskilt utsatt situation”.

Hade Miljöpartiet lyssnat på Centerpartiet, eller på Kd, Fp, Sexualbrottsutredningen eller Lagrådet, så hade vi redan 2005 fått en sexualbrottslag som lagt in begreppet “särskilt utsatt situation” i våldtäktsbestämmelsen. Då hade pojkarna som våldtog den 15-åriga flickan i Tensta varit dömda nu. Miljöpartiet har inte så mycket att vara stolta över i den här frågan!

This entry was posted in General and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.