I huvudsak bra förslag från brottsskadelagsutredningen

Brottsskadeersättningen har varit föremål för kritik och debatt vid många tillfällen, även här på bloggen. Till exempel för precis ett år sedan när Mårten Schultz hade missuppfattat mig och kritiserade mig i en krönika i DN. http://johanlinander.se/blog/2011/04/27/skadestand-eller-brottsskadeersattning/ (Av någon anledning kan jag inte göra en riktig länk, irriterande.)

En av de saker som jag själv har tagit upp vid flera tillfällen är att Brottsskadenämnden (inom Brottsoffermyndigheten) då och då jämkar skadestånd och ger en lägre brottsskadeersättning. Det har varit väldigt svårt för många brottsoffer att förstå. Att Brottsskadenämnden måste göra en självständig prövning om domstolen inte har sakprövat ett skadestånd är klart, men när domstolen har gjort en prövning av skäligt belopp så bör det gälla även för brottsskadeersättningen.

Det är därför glädjande att brottsskadelagsutredningen har kommit med precis det förslaget. http://www.regeringen.se/sb/d/16161/a/192043

En annan fråga som utredningen har hanterat är huruvida en skadelidande ska kunna vända sig direkt till Brottsskadenämnden utan att först kräva skadeståndet från den skadeståndsskyldige (och att Brottsskadenämnden därefter skulle ta över kravet på den skadeståndsskyldige). Utredningen har inte kommit fram till ett sådant förslag. Anledningen enligt utredningen är att det skulle påverka försäkringsersättningarna.

Jag hade hoppats att de åtminstone skulle komma med ett förslag som skulle innebära en lättnad för de brottsoffer som har allra svårast att få ut sitt skadestånd från den skyldige, t.ex. sexualbrottsoffer. Men nu blir det svårt att få genom en sådan lagändring eftersom vi, i nuläget, inte har något beredningsunderlag för detta.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.