En tillgänglig polis nära människor och deras vardag

Debattartikel i någon Norrbottenstidning för flera månader sedan.

För närvarande pågår den på årtionden mest omfattande utredningen om polisens organisering, Polisorganisationskommittén. Bakgrunden är att dagens organisering av svensk polis med 21 självständiga polismyndigheter plus Rikspolisstyrelsen inte fungerar tillfredsställande.

Vi i Centerpartiet tycker att svensk polis bör organiseras inom en myndighet. Framförallt med argumenten att många av dagens polismyndigheter är för små för att hantera mer specialiserade brottsutredningar, att det är för medborgarna oacceptabla skillnader i resultat mellan länen och att det med dagens organisering är oerhört svårt att styra och leda den svenska polisen.

Samtidigt som vi anser att det behövs en tydligare ledning och styrning av svensk polis så vill vi med det bestämdaste betona att denna omorganisering inte får innebära en centralisering av den polisiära närvaron i landet. Alla människor, oavsett var man bor i landet, har rätt till en tillgänglig polis.

Den lokala polisnärvaron är viktig för varje kommuns brottsförebyggande arbete. Även om många i samhället, inklusive kommunerna, företag och organisationer, är viktiga för att förhindra brottslighet på det ena eller andra sättet är polisiär närvaro och tillgänglighet oftast avgörande för att det ska fungera.

Även när det gäller den brottsutredande verksamheten är en lokalt närvarande och tillgänglig polis viktig. Ofta har den lokala polisen god kunskap om vilka personer eller gäng som är brottsbenägna och det är lättare att få in nödvändig information om det finns en naturlig och återkommande kontakt mellan polisen och medborgarna på orten. Självklart är närheten till polis viktig för att det ska vara rimliga väntetider när det verkligen behövs poliser, till exempel under pågående brottslighet.

Som företrädare för Centerpartiet vill vi också se en starkare lokal koppling mellan kommunens olika delar som socialförvaltning och skola, företagare, föreningslivet och polisen i lokala polisstyrelser. Det är genom samarbete som exempelvis unga på glid kan upptäckas tidigt. Att förhindra att unga personer kommer in på den brottsliga banan är en av de effektivaste åtgärderna för att minska brottsligheten på kort och lång sikt.

Vår målsättning är att det ska finnas polis stationerad i landets alla kommuner. I en del av länspolismyndigheterna, som till exempel Norrbotten, är det redan så, medan det är lång väg kvar inom andra myndigheter. Alla människor har rätt till en grundläggande samhällsservice, oavsett var man bor, och i denna grundläggande samhällsservice räknar vi också in tillgänglig och närvarande polis.

Johan Linander
Vice ordförande i justitieutskottet och ledamot i Polisorganisationskommittén

Kristina Henriksson
Ledamot i polisstyrelsen i Norrbotten

Majvor Sjölund
Ersättare i polisstyrelsen i Norrbotten

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

2 Responses to En tillgänglig polis nära människor och deras vardag

 1. frekar06 says:

  Johan.

  För min del har jag alltid som utgångspunkt att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt och att det ska finnas en så stark lokal verksamhet som möjligt. Det tror jag är viktigt för demokratin inte minst. Därför håller jag med om att polisen inte ska bli centraliserad.

  Det är samma sak när det kommer till skolan där jag själv kommer arbeta som lärare när jag kommer ut efter denna terminen. Det är helt centralt att besluten för skolan tas, med undantag då för de läroplaner och skollagen som är beslut för riksdagen och regeringen, på lokal nivå. Man ska komma ihåg att staten hade samma problem som kommunerna har nu med att styra den svenska skolan.

  Så sent som 2007 kom det en statlig utredning om tydliga mål i grundskolan som visar att det är oerhört svårt att få ut ens de mest centrala delarna av de reformer som genomförs på statlig nivå till skolorna. Verklig förändring i skolan tror jag bara går att genomföra underifrån, dvs. att det finns en tydlig vilja i skolan att förändra. Tror du har samma sak inom polisen.

  http://www.regeringen.se/sb/d/8439/a/81428

 2. Micke says:

  Det är en bra målsättning (som de flesta av partierna delar) men så länge polisen själva inte är med i samma tankar, kan det tillsättas hur många utredningar som helst. De flesta nya poliser söker till storstäderna där det finns “mycket arbete”, resten av landet för även i fortsättningen förlita sig på gamla damer som kör runt och bevakar sin hembygd. Eller så får små kommunerna helt enkelt köpa sin trygghet av Securitas (vilket kommer att öka nu när man ska se över vilka delar av polisens uppdrag som inte är av större vikt men dock är ett myndighets utövande).
  På tal om nya poliser. Nu framkommer det att väldigt många polismyndigheter utanför storstäderna, inte har råd att anställa nya poliser (de som nu vill arbeta i glesbygden). Istället svänger polisledningen till det och säger att det behövs inte så många poliser här utan de behövs i storstäderna.
  Men, vi får den polis vi förtjänar, i fall man nu måste tro på polischeferna runt om i landet eller på RPS.
  Jag letar efter ett land att flytta till, där jag vet att det finns en korrupt polis och som är helt öppet, det är ärligare än den polis vi har i Sverige ty den är dold för allmänheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.