Anförande om domstolarnas handläggning av ärenden 15/6

Anf. 188 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Det känns lite udda att gå upp i talarstolen som enda anmälda talare i debatten, men även om propositionen Domstolarnas handläggning av ärenden är ”omotionerad” och alla är överens tycker jag att det är värt att ta några minuter i anspråk för att berätta om vad förslaget innebär.

Man skulle kunna tro att domstolar enbart sysslar med dömande verksamhet, men så är det faktiskt inte. Det förslag som vi nu har framför oss innebär att ca 26 000 ärenden per år som hanteras i domstol flyttas över från tingsrätt till någon förvaltningsmyndighet.

Detta är fortsättningen på det vi redan har börjat med, nämligen att renodla domstolarnas roll. Tidigare har till exempel de fastighetsrättsliga inskrivningsärendena flyttats till Lantmäteriet, ärenden om bouppteckningar och dödförklaring har överförts till Skatteverket och så vidare.

Det vi nu gör när vi flyttar dessa ärenden till förvaltningsmyndighet innebär att Bolagsverket ska ta över ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna arvsfonden, förordna ersättare för styrelseledamöter i aktiebolag, förordna god man vid inlösen av minoritetsaktier samt vissa ärenden om likvidation av finansiella företag.

Vidare ligger i förslaget att Kronofogdemyndigheten ska ta över handläggningen av ärenden om dödande av förkommen handling. Skatteverket övertar handläggningen av registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, det vill säga bodelning, äktenskapsförord med mera. Handläggningen av ärenden om fingerade personuppgifter flyttas från Stockholms tingsrätt till Rikspolisstyrelsen, och Länsstyrelsen tar över handläggningen av ärenden om synemän enligt jordabalken.

För de allra flesta av oss är detta frågor som vi aldrig kommer att bli berörda av även om det är 26 000 ärenden per år. Om någon tycker att det är konstigt att man flyttar från en tingsrätt till en förvaltningsmyndighet ska jag säga att den enskildes rättssäkerhet och rätten till domstolsprövning ändå garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

De här lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 oktober i år. Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.

I detta anförande instämde Krister Hammarbergh (M).

Överläggningen var härmed avslutad.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.