Skapa en gemensam Öresundspolis

En gammal debattartikel som jag har glömt att lägga in.

För Centerpartiet är kampen mot brottsligheten och för ett tryggare samhälle av högsta prioritet. Vi kan inte fortsätta att acceptera ett samhälle där brottsligheten ökar år för år. Även om det är svårt att dra slutsatser av antalet anmälda brott, inte minst eftersom mycket talar för att anmälningsbenägenheten har ökat de senaste åren, så går det inte att komma ifrån att fler brott begås, fler blir brottsoffer och fler känner att samhället är otryggt än för 10 eller 20 år sedan. För oss i Centerpartiet Skåne kommer brottsbekämpningen och tryggheten att vara prioriterade valfrågor i höst.

Med en allt mer internationell och organiserad brottslighet så krävs också en allt mer internationell och organiserad brottsbekämpning. Detta gäller för hela landet, men särskilt för Skåne och Öresundsregionen som tyvärr är en knutpunkt för internationell brottslighet. Vi i Centerpartiet Skåne vill sätta fokus på Öresundssamarbetet och nu är det dags för Sverige och Danmark, Skåne och Köpenhamnsregionen, att samordna resurserna för en effektivare brottsbekämpning.

Kriminella gäng har etablerat sig på båda sidor av sundet och begår ständigt gränsöverskridande brott, framförallt narkotikasmuggling men också annan smuggling och människohandel. Även privatpersoner och organiserade kriminella gäng från andra länder begår grova brott i Öresundsregionen.

Att Skåne är inkörsporten för narkotika till övriga Sverige, men även till Norge och Finland, är det ingen tvekan om. Under 2009 tog tullen i Sverige drygt 25 kg insmugglat heroin, 70 % av detta togs i Skåne. Av allt amfetamin som tullen tog i landet togs 90 % i Skåne och motsvarande siffror för kat var 94 %. Det mesta togs vid Öresundsbron, men också i hamnarna i Helsingborg, Trelleborg och Ystad.

Tullen i Skåne och Danmark har redan idag ett omfattande samarbete, men tyvärr ser det inte lika bra ut på den polisiära sidan. Det är också en brist att samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna inte fungerar tillfredsställande. Även om de har olika ansvarsområden och befogenheter så är det inte sällan som de utreder brottslighet med grund i samma gränsöverskridande kriminella gäng. För att stoppa inflödet av droger, människohandel och annan gränsöverskridande brottslighet så krävs det en bättre utvecklad gränsöverskridande brottsbekämpning. Det bör vara lika naturligt att samarbeta med kollegorna på andra sidan Öresund som med kollegor i andra svenska län.

Centerpartiet i Skåne vill skapa en Öresundspolis med ett operativt samarbete och en gemensam underrättelseverksamhet. Öresundspolisen ska inte enbart vara ett samarbete mellan svensk och dansk polis, inklusive gränspolis och sjöpolis, utan även svensk och dansk tull, svensk kustbevakning och det danska sjövärnet. Det kan behövas lagändringar för att detta utvecklade samarbete ska kunna förverkligas, t.ex. vad gäller sekretesslagstiftningen. Dessa lagändringar är vi beredda att genomföra.

För att vi ska kunna skapa en Öresundsregion med mindre brottslighet och en ökad trygghet är vi övertygade om att det krävs en gemensam Öresundspolis. Ett gränsöverskridande samarbete mot gränsöverskridande brottslighet skulle öka möjligheterna att komma åt kriminella gäng, narkotikasmuggling och människohandel, men skulle också kunna vara en förstärkning för att till exempel bekämpa oljeutsläpp i Öresund och södra Östersjön.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.