Grannlands-TV

Förslag till beslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV

Motivering

Med anledning årets högtidlighållande av Märkesåret 1809 har den svenska och den finske kulturministern gemensamt uttalat behovet av att utveckla TV-utbytet mellan Sverige och Finland. Enligt ministrarna är det ett konkret uttryck för det levande och fruktbara samarbete och de nära relationer som finns mellan Finland och Sverige är att vi kan se våra grannländers TV-sändningar.

Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska länderna är inte bara en angelägenhet för folk som bor i gränsbygder eller för språkliga minoriteter i respektive land. Det är frågan om att möjliggöra ett mångsidigt kulturutbyte mellan de nordiska länderna. Det borde vara en självklarhet att alla i Norden har möjlighet att följa de andra nordiska ländernas public serviceprogramutbud.

TV-samarbetet i Norden är viktigt för att stärka samhörigheten och den språkliga och kulturella gemenskapen. Det TV-samarbete som utvecklats genom åren mellan de nordiska public serviceföretagen fungerar relativt väl, även om det inte på långt när motsvarar de ambitiösa planer som formulerats genom åren. TV-tekniken utvecklas snabbt och i övergången till digitaltekniken erbjuder många nya möjligheter till ett breddat och utökat samarbete. Det har också visat sig att trots att alltmer material från TV-kanaler i de nordiska länderna är tillgängligt på Internet så är möjligheterna att se det från ett nordiskt grannland begränsade med hänvisning till upphovsrätten.

Eftersom public serviceföretagen finansierar sin verksamhet huvudsakligen med offentliga medel är det rimligt att utgå ifrån att mottagandet i grannländerna ska vara avgiftsfritt. En viktig utgångspunkt är att det skapas en gemensam nordisk public service hemmamarknad, där även grannlandstittandet ingår i den nationella TV-avgiften.

Stefan Tornberg(c)
Johan Linander(c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.