Eftertanke i storstädningens tid

(Gästbloggandet har legat nere en tid, men här kommer ett inlägg av Stefan Görling, forskare på KTH. Är det fler som vill gästblogga här så är det bara att skicka ett inlägg till mig.)

Nu följer en strid ström av kartonger som bärs ut ur kontor, och nya som bärs in. I all förändring, framtidshopp och handlingskraft måste vi motstå lockelsen att bära ut fel kartonger.

När man i all hast att kastar sig ut på vårbetets gröna äng är det viktigt att en sund balans mellan idealism och pragmatism upprätthålls. Mycket arbete har lagts ner de senaste åren inom många områden, många kontakter har knutits och vårdats mellan våra departement och internationella organisationer.

Ett exempel är regeringens it-politiska strategigrupp, vars slutrapport väntas i slutet av denna månad. Den utvärdering som utförts av ÖPwC tidigare under hösten presenterade konstaterade att direktiven har varit luddiga och att inga större mätbara resultat av gruppens arbete kan konstateras. Således skulle denna grupps framtid kunna framstå som ifrågasatt inför den nya mandatperiodens arbete.

Frågor kring IT har hitintills varit frånvarande från den politiska debatten undantaget den infekterade debatten kring fildelning. Den proposition som lades fram i juli 2005 anklagades vara urvattnad och menlös. Därom kan de lärde tvista. Klart står dock att dess titel röjde en viktig insikt kring det framtida arbetet med dessa frågor.

Dess titel var: ‘Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället.’

Sverige behöver en aggressiv genomtänkt politik för IT-samhället långt mycket mer än vi behöver en IT-politik. Frågor kring IT dyker inte upp på en enskild avdelning eller departement. Det är inte en företagarfråga, det är inte en sjukvårdsfråga – det är en samhällsfråga.

Idag blir det allt vanligare att den s.k. CIO:n i företaget rapporterar direkt till ledningsgruppen. Det är inte längre en avdelning ställd nedan andra aktörer utan en fråga som påverkar alla delar av företaget. Därmed icke sagt att Sverige behöver en IT-minister, snarare måste dessa frågor genomsyra samtliga ministrar, departements och tjänstemäns arbete.

Viktigast är därför att vi pratar med varandra. Och det är här jag sett att IT-politiska strategigruppen har spelat en viktig roll. Man har öppnat många kommunikationskanaler både mellan branschaktörer och politiker, men även mellan olika departement och myndigheter, ibland
även lyssnat på forskare.

Sverige har idag en enorm mängd myndigheter och organisationer som arbetar med t.ex. Internetinfrastrukturrelaterade frågor, PTS, SITIC, Näringsdepartementet, Krisberedskapsmyndigheten, Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet, m.fl. Men även en rad mjukare, ideella organisationer, stiftelser och internationella organ som tillsammans förvaltar Internet, dess standarder och funktion.

IT-politiska strategigruppens största bidrag är inte främst att utveckla de politiska visionerna kring dessa frågor (det är trots allt politikernas jobb), utan det hårda arbetet att få revirtänkande myndigheter att resonera med varandra. Att få branschen att upprätthålla en dialog med politiker, anordna seminarier, hålla rundabordssamtal och bidra med sitt kunnande i olika utredningar. Lite omodernt kan tyckas, men givande och hälsosamt.

En stor mängd arbete har lagts ner på att representera Sverige utåt, både i internationella samarbetsorgan (RIPE, IETF, IGP, etc.) såväl som i EU. Mängder av kontakter är upparbetade och dialoger förs kring frågor som måste lösas på internationell nivå. Något jag hoppas att gruppens slutrapport kommer att påvisa.

Med penseln i handen är det viktigt att inte lockas att dra strecken för rakt. Allt som gjorts är inte fel. Erfarenhet, kontakter och historia är viktiga för att styra framåt. Det är min förhoppning att vi inte lockas att bära ut fel kartonger, utan kan stärka Sveriges IT-röst både inom landet och utanför dess gränser.

Eftertanke, långsiktighet och kontinuitet är ibland nytänkande. Speciellt i IT-relaterade frågor.

Stefan Görling
Forskare på KTH
Centerpartist

This entry was posted in Gästbloggar. Bookmark the permalink.

2 Responses to Eftertanke i storstädningens tid

  1. Pingback: Jag hade fel » Linander tycker!

  2. Pingback: Blandade texter | Stefan Görling

Leave a Reply

Your email address will not be published.