Sexualbrottspropositionen

Dagens lagstiftning ger mannen en rätt att ta för sig. Mannen och kvinnan kan vara helt överens om de faktiska omständigheterna. Hon var så rädd att hon låg helt stilla och efteråt beskriver hon det som om hon lämnade sin egen kropp. Han medger att han inte var intresserad av att fråga om hon ville ha sex, hon inte var speciellt berusad och gjorde inget motstånd, men han förstod inte att hon var rädd för honom. Enligt dagens svenska sexualbrottslagstiftning har han en rätt att ta för sig. Han kan inte dömas för han har inte begått något brott. Det krävs inget samtycke.

Ansvaret ligger hos kvinnan att se till att mannen förstår att hon inte vill ha sex. Det självklara borde vara att mannen har ett ansvar att ta reda på om kvinnan vill ha sex. Det är en enorm skillnad. Och denna ansvarsfördelning kvarstår med den proposition som vi nu fått att behandla. Kritiken har jag framfört tidigare, bland annat i en interpellationsdebatt med justitieministern för mindre än en månad sedan, och denna kritik delas bland andra av professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud.

Regeringen har inte klarat av att behandla detta så kallade samtyckeskrav. Justitieministerns svar vid nämnda interpellationsdebatt var att det skulle ta ytterligare ett år att arbeta in detta i propositionen. Som jag tidigare sa så vill Centerpartiet inte skjuta upp de positiva förslagen i propositionen som nu äntligen kommit, och därför kommer vi att föreslå att riksdagen ska tillkännage för regeringen att den ska återkomma med förslag på lagstiftning som uppfyller Europadomstolens krav på straffbeläggande av alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke.

I den så kallade Bulgariendomen i december förra året så fastslog Europadomstolen ett krav på att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara straffbelagda. Bland EU:s medlemmar kan nämnas att t.ex. Belgien, Irland och Storbritannien redan har lagar som innebär att sexuella handlingar som företas utan samtycke anses som våldtäkt. Det borde även Sverige ha. Det är snarast en skandal att Sverige kommer att ha Europas senast stiftade sexualbrottslag men ändå inte uppnår de krav som Europadomstolen ställer.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sexualbrottspropositionen

  1. Josefin says:

    Bristande samtycke eller tvång är en mycket komplex fråga. En tanke som jag funderat kring är hur man med ett bristande samtyckerekvisit skall lösa fall med våldtäkter inom äktenskapet eller andra nära relationer. I dessa relationer kan det ofta bli fråga om ett val mellan allvarlig misshandel i samband med våldtäkten eller att ge med sig för att överleva. Skulle detta rent lagtekninskt anses som ett samtycke till den sexuella handlingen? Antagligen inte eftersom offret inte har något egentligt val. Men denna kunskap måste finnas hos domstolen! Den nya sexualbrottslagen är till mångt och mycket en produkt skapad av samhällelig press efter alla medialt uppmärksammade gruppvåldtäkter och sexuellt utnyttjandedomar. Men om man ser på statistiken över antalet anmälda våldtäkter utgör denna typ av våldtäkter en liten del. De flesta övergreppen sker i nära relationer och mot dessa brott kommer den nya lagstiftningen att föga råda bot. Vem kan uppmärksamma att det är samhällsvärderingar och bevisfrågor som avgör hur ett fall avgörs och inte lagtextens utformning?

  2. Johan Linander says:

    Instämmer till fullo om att samtyckesfrågan är mycket komplicerad, men efter många och långa funderingar så har jag kommit fram till att det är en principiell fråga: Ska kvinnan (offret) ha ansvaret för att se till att mannen (gärningsmannen) förstår att hon inte vill ha sex, eller är det mannens ansvar att ta reda på huruvida kvinnan vill ha sex. Mitt svar är som alla förstår det senare.

    Vad gäller våldtäkter inom hemmet så tror jag att det bästa lösningen är ett tillägg till våldtäktsparagrafen om särskilt utsatt situation. Regeringen vill bara ha “hjälplöst tillstånd”, men då täcks inte situationer som den Josefin nämner, dvs att kvinnan vet att det är lika bra att “ställa upp” för annars vet hon inte om hon får stryk. En sådan situation skulle kunna täckas av tillägget “särskilt utsatt situation”. Detta har också jag också föreslagit i C-motionen på sexualbrottsparagrafen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.