Satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Sverige

Från i höstas.

Alliansens satsning på brottsbekämpning från 2006 är historisk och resultatet har visat sig i sjunkande brottslighet och ökad upplevd trygghet. Men vi är långt ifrån nöjda. Inte minst behöver fler brott utredas och skyldiga dömas. I årets budget satsar vi vidare för att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att leva i. Ett land där rättssäkerheten står i centrum och där lagen gäller lika för alla. Ett land där följderna för den som bryter mot lagen ska vara snabba och tydliga och där diskriminering inte förekommer.

Ett av de områden där Alliansen vill lägga i en ännu högre växel är insatser mot ungas brottslighet. Samhället har allt att vinna på att förebygga brott bland unga och att förmå unga personer vars liv är på väg att utvecklas i negativ riktning att välja en annan väg i livet. När ungdomar är inblandade i brott är det särskilt viktigt med en snabb och tydlig reaktion från samhället.

Vid halvårsskiftet 2010 ändrades lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare så att polisen i större utsträckning fick befogenhet att utreda brott begångna av barn under 15 år. Sådana utredningar sänder tydliga signaler om att samhället tar brottslighet bland unga på stort allvar. Alliansen ser ett behov av fortsatt ökade insatser inom rättsväsendet på det här området och för att lyckas ökar vi även anslaget till Åklagarmyndigheten för 2014 och ytterligare under 2015-16.

Ett annat område där allianspartierna ser att ökade anslag behövs är kampen mot ekonomisk brottslighet. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv ekobrottsbekämpning över hela landet har Ekobrottsmyndigheten sedan halvårsskiftet i år ett nationellt ansvar för de ärenden som myndigheten handlägger. För att EBM ska kunna bidra bland annat till en ökad effektivitet inom rättsväsendet ökas anslaget kontinuerligt under de närmaste åren.

Alliansen har gjort mycket för att förbättra tryggheten i Sverige, dels genom att generellt förbättra rättsväsendet och polisen, men också genom att förbättra situationen för brottsoffer. Handläggningen av brottsskadeärenden sker på ett rättssäkert sätt och med hög kvalitet. Att kunna kräva skadestånd från gärningsmannen är betydelsefullt sett både ur ett ekonomiskt och ett rättviseperspektiv. Men för de som inte kan få skadeståndet från gärningsmannen vill vi minska den genomsnittliga handläggningstiden av brottsskadeärenden. Det är en av anledningarna till att vi nu utökar medlen till Brottsoffermyndigheten.

Alliansens satsningar skapar förutsättningar för att utveckla ett mer effektivt rättsväsende med den tydliga målsättningen att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att bo i. Under 2014 satsar alliansen över 40 miljarder kronor på rättsväsendet. Vi förväntar oss en fortsatt utveckling med ökad trygghet, men också med fler utredda brott.

Johan Linander (C), vice ordförande i Justitieutskottet
Krister Hammarbergh (M), ledamot i Justitieutskottet
Johan Pehrson (Fp), ledamot i Justitieutskottet
Stefan Svanström (Kd), ledamot i Justitieutskottet

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.