Miljön och företagen vinner på enklare miljötillståndsprocesser

Alliansregeringen har sänkt företagens administrativa kostnader med 7 miljarder kronor. Det är ett rejält trendbrott, men inte tillräckligt för Centerpartiet.

Vi vill se en märkbar positiv förändring i företagares vardag. Då handlar det inte bara om att förenkla själva reglerna, utan även om att förbättra saker som vänte- och handläggningstider eller bemötande från myndigheterna.

Ett område vi vill förändra gäller tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Ett företag eller en offentlig aktör som ansöker om detta är alltid skyldig att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Dessa regler finns i miljöbalken och ska säkra att tillräcklig hänsyn tas i miljöprövningen till de miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet kan medföra.
Men dagens bestämmelser om MKB har kritiserats av både kommuner och näringsliv för att vara svåröverskådliga och svårtillämpade. De ställer för stelbenta krav utan motsvarande nytta för miljöskyddet.

Att få en enklare och öppnare prövningsprocess med tydligare miljöintegritet är en prioriterad fråga för Centerpartiet. Därför förbereder regeringen en proposition under året om att göra miljöprövningen mer förutsägbar. När det gäller verksamheter och åtgärder innehåller förslaget dessutom ett antal förändringar som samtliga syftar till att öka miljönyttan på området.
Den bärande tanken med förslaget är att reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga och ge förutsättningar för att resurserna läggs på de fall och de frågor där de ger störst miljönytta. Målet är att öka miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgång och administration vid miljöprövningen.

MKB behövs, men får inte leda till en pingpong-hantering som vi kan se i vissa fall. Det finns för många exempel där handläggningstiderna varit för långa och där tillståndsmyndigheter i ett sent skede begärt in stora kompletteringar. Centerpartiet vill ha en tillståndsprocess som kommer bort ifrån ett läge där handlingar begärs in i lager på lager som ska skickas runt i olika remissrundor, medan tiden går och ärendet fördröjs.

Genom att de olika moment som föregår en ansökan förtydligas och får en bättre avgränsning, läggs grunden för en effektivare miljötillståndsprocess. Ett väl genomfört arbete innan en ansökan sänds in skapar också goda förutsättningar för hög kvalitet i prövningen. Dessutom underlättar det insynen för allmänheten och miljöorganisationerna.

Självklart krävs också att de myndigheter som ska administrera ansökan har tillräckliga resurser. Centerpartiet fick i höstbudgeten gehör för krav om ökade permanenta anslag till länsstyrelsernas prövningsverksamhet och till Mark- och miljödomstolarna redan från detta år.

Miljöprövningen ska inte vara mer komplicerad än vad som krävs med hänsyn till skyddet för miljön och människors hälsa. Den ska heller inte försena eller fördyra investeringar som syftar till miljöförbättrande åtgärder.

Lena Ek (C), Miljöminister
Johan Linander (C), riksdagsledamot för Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.