Anförande om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism

Anf. 163 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Som vi har hört tidigare är det alltså ytterligare ett kommissionsmeddelande som vi nu debatterar. Det handlar om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism.

Det är ännu ingen fråga. Det finns inget direkt förslag att ta ställning till, men det är ändå en viktig fråga. Det är bra att vi redan nu har den uppe i riksdagens kammare.

Bakgrunden är det system som USA byggde efter den 11 september 2001 för att bekämpa terrorism och finansiering av terrorism. Det är ett system som de kallar TFTP, terrorist finance tracking program. Som vi tidigare har hört finns det en sammanslutning av de stora bankerna, som har en mycket stor del av världens internationella finansiella transaktioner, som förkortas Swift. På den tiden hade Swift servrar i USA. USA begärde att få ut de här uppgifterna, och på det sättet kunde man spåra, analysera och följa betalningsströmmar i syfte att upptäcka finansiering av terrorism.

Men sedan bestämde sig Swift för att flytta sina servrar från USA till några olika ställen i Europa. Då försvann grunden för USA:s TFTP. Man ville fortsätta, och då startade förhandlingar med EU om ett avtal för dataskydd, för hur man skulle gå vidare och förmedla information till tredjeland och så vidare. En del av bakgrunden till det här avtalet mellan EU och USA är att även om EU och USA inte hade kommit överens hade USA haft möjlighet att få ut uppgifterna eftersom alla Swifts servrar i Europa inte finns inom EU. Med det som bakgrund kom man överens om ett avtal.

I samband med det gav rådet kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en europeisk motsvarighet skulle kunna se ut. Det är alltså det meddelandet från kommissionen som vi nu har på vårt bord.

Anledningen till att rådet gav det här uppdraget var bland annat att man hade sett att det amerikanska TFTP var effektivt. Det finns ett antal exempel på när uppgifterna har hjälpt. EU har också haft en representant med i den utvärdering som har gjorts av TFTP. Dessutom betonade rådet, det är viktigt och Caroline Szyber har också varit inne på det, att rådet ville hitta en väg för att undvika att stora mängder data, så kallad bulkdata, rörande oskyldiga EU-medborgare skulle skickas i väg till tredjeland, det vill säga till USA.

Herr talman! Det sista är väldigt viktigt för Centerpartiet. Vi är generellt mycket skeptiska till att bygga upp den här typen av databaser med uppgifter om miljontals oskyldiga människor för att hitta några få skyldiga. Ska EU skapa ett eget system ska det vara för att undvika att skicka samma uppgifter till tredjeland.

I dagsläget får man ärligt säga att det är svårt att se hur EU över huvud taget ska kunna bygga upp något nytt datasystem. Vi har ett skrämmande exempel som gäller Schengen Information System, det vill säga SIS. Man har jobbat med att uppdatera det gamla SIS till ett SIS 2 under en lång rad år, och det har kostat otroligt mycket pengar. Det är ännu inte på plats. Man har sagt gång på gång att nu ska det bli klart, men sedan visar det sig att det inte fungerar. Det senaste budet är att SIS 2 ska vara i drift 2013. Att med det som bakgrund bygga upp ett nytt datasystem känns som ett något vanskligt projekt. Vi tar gärna diskussionen om huruvida EU ska bygga upp detta TFTS eller inte.

Man måste komma ihåg att det är viktigt att kunna nå den här formen av data om finansiella transaktioner när det finns en misstanke om finansiering av terrorism. Så jobbar Sverige redan i dag. Att ge polisen tillgång till de här uppgifterna och att kunna begära ut dem i en förundersökning är inte samma sak som att bygga upp en stor databas med alla uppgifterna. Det är en fråga om proportionalitet. Är det motiverat att inskränka grundläggande rättigheter och skyddet av den personliga integriteten för att nå de tillfällen då man kan upptäcka finansiering av terrorism?

Skulle man komma fram till att det ska vara ett EU-TFTS är det oerhört viktigt att betona att nivån för dataskydd och rättssäkerhet ska vara tillräcklig och allt som man kan göra för att förstärka skyddet av den personliga integriteten ska tas till vara. Det är också en viktig del av konstitutionsutskottets yttrande i den här frågan.

Huruvida det är möjligt att nå en proportionalitet går inte att svara på mot bakgrund av det meddelande från kommissionen som vi har i dag. Det har inte alls den detaljeringsnivå som gör att man kan säga om det här skulle fungera eller inte. Jag kan åtminstone inte göra det. Den här debatten kommer att fortsätta. Det kan vi vara alldeles säkra på. Det är kanske första gången vi debatterar frågan om ett EU-TFTS, det vill säga terrorist finance tracking system, som det skulle kallas i EU, men det är definitivt inte sista gången.

Herr talman! Med det vill jag yrka avslag på Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma reservation och på Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation samt yrka bifall till förslaget i justitieutskottets utlåtande.
(Applåder)

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.