Anförande och repliker i den processrättsliga debatten

Den här debatten hade vi i kammaren den 2 mars. Läs Kent Ekeroths sista replik och fundera sedan på det här.

Anf. 136 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Nu har turen kommit till den årliga debatten om processrättsliga frågor. Det är ett av de betänkanden där vi behandlar motioner från allmänna motionstiden. I år har vi 30 motionsyrkanden från den allmänna motionsperioden förra året som behandlas och dessa har föranlett nio reservationer från de fyra oppositionspartierna. En av dessa nio är en av de märkligaste som jag har sett på länge, men jag återkommer till den lite senare.

Vi i Centerpartiet har under många år agerat för att få ett effektivare processrättsligt system i Sverige. Det kan bland annat handla om hur en misstänkts medverkan i brottsutredningen påverkar straffet. Som jag ser det så bör den som medverkar för att föra utredningen framåt vad gäller eget brott, men också vad gäller medbrottslingars gärningar, kunna få strafflindring.

Detta är en av de frågor som nu utreds i den stora Påföljdsutredningen där flera av oss i justitieutskottet också ingår i den politiska referensgruppen.

När det gäller förundersökningsbegränsning har Socialdemokraterna en reservation där de, precis som Carl-Oskar Bohlin sade, antyder att möjligheterna till förundersökningsbegränsning bör ökas. Det är möjligt att det kan behövas i vissa speciella mål, men samtidigt får man inte så lättvindigt som Socialdemokraterna glömma bort att det också finns brottsoffer. Man måste vara medveten om att varje gång som polis och åklagare bestämmer sig för en förundersökningsbegränsning finns det förmodligen också brottsoffer som tvingas acceptera att det brott som just de utsattes för inte ska utredas. Det måste man ha med i avvägningen.

Fru talman! I det här betänkandet finns det en motivreservation från Sverigedemokraterna om lyder: ”Sverigedemokraterna kan inte instämma i det som majoriteten anför om vikten av att nämndemannakåren så långt det är möjligt speglar Sveriges befolkning. Enligt Sverigedemokraterna ska kompetensen och inget annat vara avgörande.” Då ställer jag mig frågan: Vad betyder detta?
Bakgrunden är säkert att Sverigedemokraterna inte vill ha en nämndemannakår som speglar den etniska mångfalden i vårt samhälle, och kanske inte heller könsmässigt eller åldersmässigt. Vad är det då som de säger i sin reservation? Det stora problemet med dagens nämndemannakår är ju inte sned könsfördelning, och det är inte heller att det finns för få nämndemän med utländsk bakgrund enligt den utredning som Domstolsverket har gjort. Det stora problemet, som Sverigedemokraterna alltså inte vill rätta till, är att det finns en väldigt ojämn åldersfördelning. Det är många äldre nämndemän och alldeles för få yngre och medelålders nämndemän. Som vi fick höra tidigare är medelåldern nästan 57 år.

Jag och Centerpartiet tycker att det är viktigt att vi har en nämndemannakår som inte har en alltför ojämn åldersfördelning i förhållande till befolkningen. Det har betydelse för värderingar, erfarenheter och kanske också för förståelsen för förändringar i samhällsutvecklingen. Det är helt enkelt en fråga om förtroendet för rättsväsendet och tilltron till nämndemannasystemet.

Vidare skriver Sverigedemokraterna i sin reservation att det är kompetensen och inget annat som ska vara avgörande. Då är min fråga till Sverigedemokraternas representant i debatten, Kent Ekeroth, vilken kompetens menar ni? Jag antar att det inte är en juridisk kompetens ni menar. Nämndemännen är ju och ska vara lekmän. Det är klart att man kanske kan komma fram till ett sådant här förslag om man vill ta bort nämndemännen, men det har ni inte föreslagit i er reservation. Det finns till och med ett förbud mot att advokater och åklagare är nämndemän.

Vilken kompetens är det alltså ni tycker att nämndemännen ska ha? Det skulle det vara intressant att få svar på. Man kan också fråga hur denna kompetens ska mätas. Det är kommunfullmäktige och i vissa fall landstingsfullmäktige – till exempel när man utser nämndemän i hovrätt – som utser nämndemännen på förslag från de politiska partier som sitter i fullmäktige. Man kan undra om de föreslagna nämndemännen ska tvingas göra något test för att visa att de har rätt kompetens. Jag hoppas att Sverigedemokraterna kan svara på vad de menar med sin reservation.

För Centerpartiets del vill jag betona att det viktigaste för nämndemännen är att de är lämpliga, laglydiga och står upp för de grundlagsskyddade rättigheterna, till exempel alla människors lika rätt och värde, religionsfrihet, rättssäkerhet för alla, oavsett om den åtalade är svensk eller inte och att nämndemannen har ett starkt rättspatos och behandla alla människor lika.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
(Applåder)

Anf. 137 KENT EKEROTH (SD) replik:

Fru talman! Vår reservation är egentligen rätt enkel. I utskottstexten står att nämndemännen ska återspegla majoritetsbefolkningen. Det innebär att det kan bli aktuellt med kvotering i dag eller i framtiden om det skulle vara någon form av underrepresentation av någon etnisk grupp eller vad det nu kan vara.

Vår generella inställning till detta med att sammansättningen ska återspegla det ena eller andra – det finns i en massa olika förordningar i kommuner och ute på arbetsplatser och så vidare – är att vi är emot kvotering. Det är detta vi poängterar i motiveringen.

Anf. 138 JOHAN LINANDER (C) replik:

Fru talman! Det finns ingen kvotering, utan det är partierna som själva utser nämndemännen. Partierna har tagit på sig att se till att vi får en nämndemannakår som avspeglar befolkningens sammansättning. Det är möjligt att ni är emot det och att partierna ska utse bara män i 65-årsåldern, som väl är det vanligaste – och damer också, för den delen – men du svarade inte på min fråga om vilken kompetens ni vill att nämndemännen ska ha. Ni skriver att kompetens ska vara det enda som är avgörande. Jag ställer mig frågan: Vilken kompetens är det? Det kan finnas social kompetens, ekonomisk kompetens och så vidare. Vilken kompetens är det ni tycker är viktig när fullmäktige ska utse nämndemännen?

Anf. 139 KENT EKEROTH (SD) replik:

Fru talman! Vi är självfallet inte emot att det kommer in fler unga i nämndemannakåren, men det är inte något som är ett självändamål, lika lite som det är ett självändamål att ha ett visst antal invandrare och så vidare. Vi ser gärna att det kommer fler unga, men precis som du, Johan Linander, säger är det partierna som föreslår vilka som ska utses till nämndemän. Vi kan inte ställa oss bakom en skrivning där man säger att man ska återspegla befolkningen. Vi har inte den uttalade ambitionen.

Vi ser andra fördelar med att partierna utser dem som ska företräda deras parti. Vilken kompetens de har får varje parti avgöra. I vårt fall handlar det om kompetens att företräda våra åsikter i de frågor som vi driver, alltså att återspegla den del av befolkningen som röstar på Sverigedemokraterna i synen på brott och straff. Det ska givetvis ske inom lagarna, men det finns ju ett visst svängrum där. Det är detta vi syftar på.

Anf. 140 JOHAN LINANDER (C) replik:

Fru talman! Nu blev jag verkligen förvånad. Kent Ekeroth står här och säger att de nämndemän som Sverigedemokraterna utser ska representera partiet när de sitter som nämndemän i domstolarna. Nej, nämndemännen ska inte företräda några partier alls. Ingenstans står det uttryckt vilket parti en nämndeman kommer från.

En nämndeman ska inte företräda ett partis ståndpunkter utan ska döma utifrån lagen precis på samma sätt som de utsedda domarna. Jag hoppas verkligen att det slant lite när Kent Ekeroth inte kunde förklara vilken kompetens det är Sverigedemokraterna efterfrågar i sin reservation.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.