Svar ang. kärnvapenfri zon

Svar på fråga 2009/10:857 av Johan Linander (c) Norden som en kärnvapenfri zon

Johan Linander har frågat försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Låt mig inledningsvis framhålla att det långsiktiga målet för svensk del är helt klart – vi arbetar för en värld utan kärnvapen. President Obamas tal i Prag våren 2009 och resultatet av det nya START-avtalet mellan USA och Ryssland är positiva steg i denna riktning. Den nyligen avslutade översynskonferensen för ickespridningsfördraget antog också konkreta handlingsplaner för nedrustning, icke-spridning och fredlig användning av kärnkraft. Sverige var aktivt i förhandlingarna och vi kommer att fortsätta att verka för att ickespridningfördraget stärks. Målet är att för¬hindra att nya länder skaffar kärnvapen och att en effektiv och verifierbar kärnvapennedrustning genomförs.

Vad gäller situationen i Nordeuropa är det väl känt att det inte finns några kärnvapen i de nordiska länderna, men att det däremot fortfarande finns ett betydande antal sådana i det omedelbara närområdet i Ryssland.

Våra ansträngningar inriktas nu inte bara på en minskning av de kvarvarande arsenalerna av strategiska vapen, utan också på en snar reduktion ledande till en eliminering av de sub-strategiska s.k. taktiska kärnvapnen.

På det sättet kan visionen om också norra Europa som ett område fritt från kärnvapen realiseras.

14 juni 2010

Carl Bildt

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.