Lägg ner Bergsstaten

Nu pågår allmänna motionsperioden i riksdagen och den här motionen har fått lite uppmärksamhet i media på hemmaplan.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lägga ner Bergsstaten.

Motivering

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU, Sveriges geologiska undersökning, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Bergsstatens historik sträcker sig tillbaka till 1637 då Drottning Kristinas förmyndarregering, med rikskansler Axel Oxenstierna i spetsen, beslutade om fullmakt och instruktion för den nya myndigheten Generalbergsamtet. Bergsstaten har idag kontor i Luleå och Falun.

Sedan hundratals år har Sverige lagar som gör att vem som helst kan beviljas tillstånd att undersöka eller bryta en mineralfyndighet inom ett område, oavsett vem som äger marken. Bergsstaten beviljar dessa tillstånd. När ett tillstånd har beviljats så inskränks fastighetsägarens rådighet över sin mark under den tid och på det sätt som beviljats i tillståndet.

Tillstånd kan alltså beviljas för prospektering och utvinning utan att markägaren vill det eller har rätt att stoppa det. Detta innebär en mycket stor begränsning av äganderätten. Denna begränsning har möjligtvis varit berättigad historiskt när nya malmfyndigheter var mycket viktiga för landets ekonomiska utveckling, men nu på 2000-talet känns det orättfärdigt att ett en statlig myndighet kan tillåta prospektering eller utvinning utan att markägaren, grannar, kommunen eller regionen kan hindra det.

Sverige är ett avlångt land och förhållandena skiljer sig väldigt mycket från det glesbefolkade malmrika Lappland till det tätbefolkade Skåne med världens bästa åkermark. Att en myndighet fattar beslut om allvarliga inskränkningar i äganderätten för människor 150 mil bort föranleder allt för ofta en stor misstro. Detta särskilt när de drabbade inte har någon möjlighet att själv påverka beslutet.

Givetvis bör det även fortsättningsvis gå att prospektera och utvinna mineraler i Sverige, men beslutsbefogenheten bör decentraliseras till en regional och kommunal nivå. Länsstyrelserna, och senare regionerna när vi har en nått fram till en regionindelning av vårt land, bör få ta över Bergsstatens tillståndsgivning medan kommunerna får möjlighet att utöva sitt planmonopol även vad gäller prospektering och utvinning. Markägaren bör ha sin äganderätt intakt och vill någon annan prospektera så får denna helt enkelt sluta ett avtal med markägaren.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

3 Responses to Lägg ner Bergsstaten

 1. steelneck says:

  Om vi då leker med tanken att kommuner och landsting är lika kompetenta inom bergstatens område som bergstaten är, vad får dig då tro att kommuner och landsting skulle komma fram till andra beslut?

  Du motsäger dessutom dig själv i dina två sista meningar. Markägaren kan inte ha sin äganderätt intakt samtidigt som kommunernas planmonopol upprätthålls och dessutom utökas till både prospektering och utvinning.

  Vad saken kokar ned till, är förhållandet mellan nationalstaten och den enskildes intressen. Ibland krockar dessa intressen, det kan handla om allt från att bygga vägar, järnvägar och annan infrastruktur till naturresurser och gruvor. Ibland är det rimligt att det enskilda intresset får stå tillbaka för det almänna, men givetvis mot en rimlig ersättning som i sig kan vara en stor diskussion. Knutarna som kan uppstå kan vara mycket svåra, i synnerhet om man är låst rent ideologiskt, detta eftersom de flesta inser intressekonflikten och som beslutsfattare har en fot i båda lägren.

  Dessutom, vad beträffar aspekten om misstro, behöver jag påminna om sommarens bygglovsdebakel på Gotland?

  Om det är regionernas makt på bekostnad av statens du förordar, säg då det eftersom det är en legitim ståndpunkt. Ge inte den lille människan falska förhoppningar genom att använda dem som slagträ i debatten. Markägaren kan inte ha sin äganderätt helt intakt samtidigt som planmonopol upprätthålls för då hamnar vi i situationer där byggande av infrastruktur kan omöjliggöras.

 2. Ola says:

  Johan

  Nu är det ju mycket mera som Bergsstaten sköter om.
  Du glömmer att Bergsstaten sköter om att inte det blir rovdrift på våra naturtillgångar och dom sköter oxå att hålla koll så alla mätningar blir arkiverade.
  Och det måste ju någon annan sköta då om du tar bort Bergsstaten.

 3. På vissa länsstyrelser skulle de säkert kunna ha egen anställd personal eftersom det är skulle bli ganska vanliga ärenden, exvis i Norrbotten. Men på andra ställen skulle länsstyrelsen behöva ta in speciell kompetens vid speciella tillfällen, men det är inget konstigt, så är det redan idag vid mer ovanliga tillståndsärenden.

  Vari ligger motsättningen mellan äganderätten och planmonopolet? Det är inte konstigare än att en markägare får bygglov och bygger sitt hus.

  Enligt Bergsstaten så är det ovanligt att prospektören occh markägaren inte kan komma överens, så jag tror inte att viktiga fyndigheter skulle bli kvar i marken även om markägaren skulle få veto.

  Visst handlar det om en konflikt mellan markägarens intresse och det allmännas intresse. Jag tycker dock inte att ett företags rätt att utvinna mineraler på annans mark kan jämföras med det allmännas intresse av att få bygga vägar eller dra ledningar över annans mark. Jag tycker, precis som jag skriver i motionen, att allmänintresset av att få upp mineraltillgångar ur jorden inte längre är så starkt att det bör gå före äganderätten.

  Men bara för att en markägare vill utvinna så betyder det inte att han ska få göra det (precis som att man inte får bygga en villa för att man vill det). Därför ska det krävas kommunens tillstånd i form av det vanliga planmonopolet, dvs är det detaljplanelagt för bostäder, planlagt för industri, handel osv. Detta är ett sätt att ta hänsyn till grannar och omgivning.

  Det slutliga beslutet om prospektering och utvinning bör finnas hos länsstyrelserna som prövar miljöfrågor m.m. Länsstyrelsen bör även sköta granskning och annat som Bergsstaten gör idag.

  När vi kommit till ett federalt Sverige så finns inte längre landshövdingeämbetet och länsstyrelserna och då ska de uppgifterna ligga på delstaterna (regionerna).

Leave a Reply

Your email address will not be published.