Skapa världens mest klimatneutrala samhälle

Har varit införd i Skånska Dagbladet.

När EU:s toppmöte i december antog ett klimat- och energipaket var beslutet på många sätt banbrytande. EU har nu slagit fast mål för utsläppsminskningar som vida överstiger vad någon annan ländergrupp i världen åtagit sig. EU:s 27 medlemsstater ska tillsammans minska koldioxidutsläppen med 20 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Om ett nytt globalt klimatavtal skrivs under i Köpenhamn nästa år ska sänkningen bli 30 %.

På energisidan har stats- och regeringscheferna bestämt sig för att bana väg för en omställning på bred front i Europa. En femtedel av EU:s energiförsörjning ska 2020 komma från förnybara källor. För Sveriges del innebär det att vi ska öka vår andel förnybart från nuvarande 39 % till nära hälften – något som redan påbörjats genom centerpartiets initiativ med gröna elcertifikat som gör satsningar på vindkraft och andra förnybara energikällor fördelaktiga att investera i. Nästa år bedöms utbyggnaden av vindkraft bli 500 MW eller lika mycket el som 60 000 villor värms upp på under ett år.

Förutom ny och ren energi skapar de inhemska satsningarna på vindkraft ytterligare arbetstillfällen. Vid Vänern byggs nu två stora vindkraftparker upp, i Jämtland planeras investeringar om 20 miljarder kronor, i Norrbotten planeras ett stort projekt i Markbygden där 12 TWh per år ska utvinnas från vindkraft och tidigare i år invigdes vindkraftparken Lillgrund i Öresund. Lillgrund är Sveriges hittills största satsning på vindkraft och producerar 330 MWh el per år.

Det är ingen tvekan om att klimat- och energipaketet kommer att tvinga fram en förändring i flera länder som annars inte skulle ha skett. Och det är kanske det mest positiva. Trots finansoro och lågkonjunktur enas EU om tuffa mål för klimatet och lägger grunden för de gröna investeringar som både ekonomin och miljön mår bra av.

Den svenska regeringen har drivit på i förhandlingsarbetet, framför allt vad gäller att ge världens allra fattigaste länder del av EU:s satsningar på klimatanpassning. Kopplingen mellan klimat och utveckling är tydlig. De utvecklingsansträngningar som görs i många länder riskerar att regna, torka eller blåsa bort – trots att dess invånare inte orsakat de höga koldioxidsläppen. Därför måste EU också stödja dessa länders klimatåtgärder och ge dem möjlighet att anpassa sitt jordbruk, säkra vattenförsörjningen i områden som hotas av torka eller bygga vallar vid landsdelar som ligger i farozonen för översvämningar. Regeringen har redan avsatt 4 miljarder till klimatanpassning i u-länder för de kommande tre åren – nu måste övriga EU-länder också börja satsa.

Klimat- och energipaketet innebär också höga krav på Sverige. Men vi är väl rustade. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att de samlade utsläppen av växthusgaser fortsätter att sjunka. Minskningen från 2006 till 2007 var drygt 2 % och var totalt sett de lägsta sedan verket började mäta utsläppen 1990. Bara två gånger tidigare har minskningen varit större mellan två år.

Att utsläppen minskar så tydligt under ett år när tillväxten varit hög är ett gott betyg för alliansregeringens miljöpolitik. Utmaningen nu är att fortsätta driva på klimatomställningen i Sverige. Den kommande klimat- och energiproposition stakar ut vägen för det fortsatta arbetet, liksom att den presenterar ett nationellt mål för utsläppsminskningar. Med propositionen ska regeringen ta ledningen i EU för att vidta åtgärder som möter klimathotet. Det gör vår roll som EU:s ordförandeland under nästa års viktiga klimatmöte i Köpenhamn ännu starkare.

Med klimat- och energipaketet i hamn är EU på rätt väg. Och med alliansregeringens politik är Sverige på rätt väg i att skapa den industrialiserade världens mest klimatneutrala samhälle.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.