Region Skåne kommer äntligen att bli permanentat

Äntligen kommer klartecknet från regeringen i regionfrågan! Det är ett historiskt genombrott för demokrati och för regional utveckling. För mig som Centerpartist är det viktigt, makten flyttas närmare människorna och möjligheten att utkräva ansvar från politiker blir tydligare. Detta är inte bara klassisk centerpolitik, det är en politik som framhåller medborgaren. Det handlar om att skapa förutsättningar för fler jobb, för välfärd, för trygghet och tillgången till en god miljö.

Det skånska regionförsöket kommer nu att permanentas. Detta är ett mycket välkommet besked efter 12 års försöksverksamhet. Det regionala utvecklingsansvaret, kulturfrågor och infrastruktursprioriteringar ska ligga hos de politiker som skåningarna väljer och inte i Stockholm i riksdagen eller genom statens förlängda arm i länsstyrelserna.

Regeringen har dessutom permanentat Region Västra Götaland och beviljat ansökningarna från Halland och Gotland om att bilda regioner. Bollen är i rullning och principen om att vi i Sverige ska ha tre beslutsnivåer med rätt att ta ut skatt är fastlagd. Centralismen är äntligen bruten till förmån för att bygga Sverige underifrån med utgångspunkt i människors lokala tillhörighet.

Alltsedan Axel Oxenstiernas tid på 1600-talet har Sverige varit en tydlig enhetsstat med länsindelningar. Centerpartiet har under flera decennier drivit frågan om regionalisering, decentralisering och federalism – vi har sökt ett samhälle där makt flyttas från den nationella nivån ut till regioner, kommuner och människor. Allt för att öka den enskilda människans inflytande och det lokala självbestämmandet. Nu är visionen verklighet.

Regionbildningen kommer att kunna tillvarata den lokala och regionala tillväxtkraften på ett sätt som yttrar sig i en bättre välfärd och fler jobb. Att detta är en tanke som fungerar på ett högst tillfredsställande sätt visar inte minst de samordnare som regeringen tillsatt i finanskrisens spår för att få en överblick över läget i utsatta områden. Det är på regional nivå man har bäst kännedom om de lokala förutsättningarna och bäst kan använda dem på ett sätt som gagnar hela regionen.

Alliansregeringen har än en gång visat att den klarar att lösa partiskiljande frågor på ett konstruktivt sätt. Underifrånperspektivet i en regionaliseringsprocess är A och O. Sveriges karta ska och har på många håll runt om i landet växt fram underifrån. Den lokala förankringen är oerhört viktigt och något som regeringen tydligt bejakat. När regeringen nu satt upp spelreglerna har startskottet gått för de områden som i framtiden vill bilda regioner på samma sätt som vi har gjort i Skåne. Regionaliseringen är en nödvändig process för att vi ska kunna möta medborgarnas behov i framtiden samt klara den demografiska utvecklingen.

För mig som skåning ser jag med stor tillförsikt fram mot den process som kommer. Nästa steg är att Skåne ska ta över ännu mer ansvar från staten. För även om det skenbart kan kännas tryggt att lita till staten så är det endast vi själva som ytterst kan ta ansvar för vår egen framtid i den region vi lever och verkar.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.