Anförande i debatten om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Anf. 53 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! I dagens debatt ska jag försöka hålla mig till framför allt tre frågor: Internationella brottmålsdomstolen, barnsoldater och tortyr. Men först ska jag göra en liten sammanfattning av vad vi faktiskt beslutar här i dag.

Vi inför nu en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det är oerhört allvarliga brott, som givetvis även sedan tidigare är kriminaliserade på olika sätt, men nu får vi en samlad strafflagstiftning med just dessa brottsrubriceringar. Straffskalan blir 4–18 års fängelse eller fängelse på livstid.

Vi beslutar också att dessa brott inte ska kunna preskriberas. Det är viktigt, för man ska inte kunna komma undan. Vi beslutar att svenska domstolar ska ha universell jurisdiktion för brotten. Det betyder att svenska domstolar ska kunna döma oavsett om brottet, gärningsmannen eller brottsoffret har någon direkt koppling till Sverige eller inte.

Ett av syftena är att brotten ska kunna lagföras i Sverige i minst samma utsträckning som vid Internationella brottmålsdomstolen.

Då ställer man sig frågan: Varför kan inte ICC, Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ta hand om det här och döma i stället för att svenska domstolar ska kunna göra det, såsom Sverigedemokraterna föreslår?

Svaret är ganska enkelt. Långt ifrån alla världens länder har skrivit under Romstadgan, som styr ICC. Några andra siffror har nämnts, men senast jag tittade var det 122 av världens 195 länder som hade skrivit under. De flesta i Europa, hela Sydamerika, ungefär hälften av Afrikas stater men ganska få i Asien har anslutit sig. Det stora problemet är att tre av FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar inte har gjort det – USA, Ryssland och Kina.

ICC är det bästa verktyget som vi har i dag för att skapa internationell rättvisa när någon har begått den här typen av mycket grova brott, som till exempel folkmord, men det är långt ifrån fullständigt. Skulle vi göra som Sverigedemokraterna vill skulle alltså personer från över 70 av världens länder inte kunna dömas för till exempel brott mot mänskligheten eftersom deras länder inte lyder under ICC.

FN:s säkerhetsråd kan besluta att överlämna ett mål till Internationella brottmålsdomstolen även när det gäller länder som inte har anslutit sig till Romstadgan, men eftersom tre av de permanenta medlemmarna inte själva erkänner ICC som brottmålsdomstol för brott mot mänskligheten i hela världen fungerar det inte.

Resultatet av Sverigedemokraternas förslag, så som det läggs fram, skulle bli att mycket grova brottslingar kan gå fria. Är det verkligen det ni vill? Vill ni skydda de värsta krigsförbrytarna, till exempel de som har begått folkmord? Att i det läget tala om pengar – är det en fråga om ekonomi huruvida någon som har begått några av de värsta brott man kan tänka sig ska kunna utredas och dömas? Det känns mycket avlägset i min värld.

Herr talman! När det gäller barnsoldater tycker jag och Centerpartiet givetvis att inga barn ska vara soldater. Det borde vara en 18-årsgräns för att rekryteras till militären. Så ser det tyvärr inte ut i världen i dag. Det finns många länder som inte delar den synen, och det handlar inte bara om diktaturer eller länder som vi inte förknippar med en fungerande demokrati och skydd av barns rättigheter.

Även om det i dessa fall inte handlar om tvångsrekrytering, att man blir inkallad, ska vi komma ihåg att i länder som Tyskland, Frankrike, Irland, Österrike och Australien kan barn som har fyllt 17 år frivilligt rekryteras till försvaret. Man kan alltså som barn gå in i försvaret. I länder som vi inte heller tycker är speciellt främmande för att ta hand om barns rättigheter, som Storbritannien och Kanada, behöver barnet bara ha fyllt 16 år för att kunna gå in i det militära.

Det finns alltså länder som har en annan syn på när en person ska kunna vara med i militären, även om det i de fall som jag nämner handlar om frivillig rekrytering. Det finns andra länder som använder samma åldersgräns, men då för att kalla in barn till militärtjänstgöring. Det är givetvis ännu mycket allvarligare.

Detta visar att det finns olika syn i världen på när det är lämpligt att någon deltar i militära aktiviteter. För min del tycker jag givetvis att det borde vara en 18-årsgräns, eftersom man är barn tills man fyller 18 år.

Herr talman! När det gäller tortyrbrott tycks de rödgröna partierna vara överens med Centerpartiet. Vi behöver ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflag, även om alla de gärningar som man kan tänka sig kan ingå i tortyr redan i dag är kriminaliserade på andra sätt under andra brottsrubriceringar.

Som i alla andra frågor måste det finnas ett ordentligt underlag innan vi fattar beslut. Det underlaget ska tas fram, och utredningen ska tillsättas. Sedan kan vi säkert komma överens över partigränserna och över blockgränserna om att införa ett tortyrbrott även i svensk lagstiftning.

Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
(Applåder)

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.