Anförande och repliker i debatten om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Anf. 81 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Den här debatten känns extra bra. Jag och Centerpartiet har, liksom många andra, naturligtvis, i ett antal år kämpat mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barn ska inte gifta sig. Ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja. Det är oerhört viktigt, och därför är det bra att vi här i dag har denna lag att besluta om.

Jag kan hålla med om nästan allt som Arhe Hamednaca sade i sitt inledande anförande. Ibland kan vi vara överens mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, även om det inte lät så i den förra debatten.

Vad är det då vi ska fatta beslut om? I 4 kap. 4 c § brottsbalken införs det nya brottet äktenskapstvång. Det innebär att någon som genom olaga tvång eller genom att utnyttja en persons utsatta belägenhet förmår en person att ingå äktenskap ska kunna dömas för äktenskapstvång till fängelse i som mest fyra år. Samma sak kommer att gälla äktenskapsliknande förbindelser, där parterna betraktas som äkta makar även om de formellt inte har ingått äktenskap. Detta är viktigt för att man inte ska kunna kringgå lagen genom att undvika det formella äktenskapet och i stället tvinga in flickan eller pojken i en äktenskapsliknande förbindelse.

Vid sidan om detta införs också det nya brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Det är kanske den konstigaste brottsrubricering vi har. Den som genom vilseledande förmår en person att åka till ett land för att där tvingas in i äktenskap eller ett äktenskapsliknande förhållande kan dömas för vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år.

En annan mycket viktig del av den nya lagen är att barn aldrig ska kunna få dispens att gifta sig. I dag finns det en undantagsregel, så att par där båda eller en av dem är under 18 år ska kunna få gifta sig. Den undantagsregeln i svensk lagstiftning tar vi nu bort, för barn ska inte gifta sig. Är man inte myndig ska man inte binda sig på det sätt som ett äktenskap innebär. Det är klart att man kan vara förälskad upp över öronen även innan man är 18 år, men man ska vänta med att ingå äktenskap tills man är myndig.

Herr talman! Huvudregeln är att ett äktenskap som har ingåtts i Sverige också ska gälla i alla andra länder. På samma sätt är huvudregeln att ett äktenskap som man har ingått i något annat land också ska gälla i Sverige. Det är ganska logiskt. Det vore väldigt opraktiskt om man skulle tvingas gifta om sig bara för att man flyttar till ett annat land. Så ska det inte fungera.

Från denna huvudregel har vi sedan tio år ett undantag som gör att svenskar eller andra med nära anknytning till Sverige inte ska kunna åka utomlands för att kringgå ett äktenskapshinder som finns i Sverige. Nu utökar vi detta undantag ytterligare. Vi utökar undantaget, och det blir mindre utrymme för att kringgå lagstiftningen. Vi ändrar ”särskilda skäl” till ”synnerliga skäl”, vilket i den juridiska begreppssfären är ett väldigt vanligt uttryck, och det är ett uttryck för en väldigt snäv inskränkning. Men vi behåller ändå en liten öppning för att till exempel barnäktenskap och fullmaktsäktenskap ska kunna godkännas i Sverige i efterhand.

Vänsterpartiet har, som enda parti, föreslagit att denna lilla öppning också ska stängas, och det kan vid en första anblick verka bra. Men när man tänker efter inser man att det finns situationer där det skulle bli helt orimliga konsekvenser om ett utländskt äktenskap inte skulle godkännas i Sverige.

Jag ska ge ett exempel. Två 17-åringar har ingått äktenskap i sitt land, låt oss säga i Costa Rica. Först 30 år senare flyttar de till Sverige. Paret fortsätter att leva tillsammans här. När maken avlider upptäcker man att de ingått sitt äktenskap innan de var 18 år.

Enligt Vänsterpartiet ska makarna inte kunna ses som gifta enligt svensk lagstiftning, eftersom de ingick äktenskapet i sitt hemland som minderåriga. I det här fallet skulle det innebära att ärvdabalkens regler om arv mellan makar inte skulle tillämpas. Är det rimligt? Kan Marianne Berg verkligen mena att Sverige ska ha så stelbenta regler att det aldrig ska kunna göras undantag så att ett äktenskap erkänns i Sverige även om det inte skulle ha varit lagligt att ingå det här?

Jag förstår definitivt Vänsterpartiets vilja att visa att barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap är fel. Och jag håller med. Men när man kommer till verkliga situationer finns det fall där det skulle bli orimliga konsekvenser om det inte skulle finnas någon möjlighet att göra undantag. Denna lilla, lilla öppning heter synnerliga skäl. Synnerliga skäl är en av de vanligaste bedömningsnivåerna i svensk domsrätt. Det är något som domstolarna tar ställning till varje dag i Sverige. Det är verkligen inget konstigt att använda begreppet synnerliga skäl i lagtexten.

Herr talman! Jag känner att jag måste säga något om Sverigedemokraternas förslag om att införa Danmarks mycket kritiserade 24-årsgräns för familjeåterförening. I Danmark infördes regeln år 2002. Den fick till följd att färre danskar som gift sig med en utländsk medborgare kunde flytta till Danmark tillsammans med sin partner. I stället valde många av dem att flytta till Skåne, som jag kommer från. Deras kärlek var inte accepterad i Danmark, eftersom någon av dem var under 24 år. Då fick de i stället bosätta sig i Sverige.

Någon undersökning som visar att detta har lett till färre tvångsäktenskap, som sades vara anledningen till 24-årsregeln, finns inte. Däremot finns det många fall som visar hur fel lagstiftningen kan slå.

En kille som läste en utbildning i Australien blev förälskad. Han gifte sig. Men sedan kunde han inte flytta hem till Danmark eftersom hans fru inte hade fyllt 24 år. Han kunde flytta tillbaka till Danmark, men frun fick inte följa med. Varför? Det är fullständigt galet. Kan man inte vara förälskad i Sverigedemokraternas värld om man är under 24 år, eller är det fel att gifta sig om man är under 24 år? I sådana fall borde de väl föreslå en åldersgräns för alla som innebär att man måste vara 24 år för att få gifta sig. Det här är bara en ursäkt för att färre ska flytta till Sverige. Sverigedemokraterna vill inte att utlänningar ska flytta till Sverige. Då använder de Danmarks dåliga 24-årsregel som ursäkt för detta.

Herr talman! Vi fattar också beslut senare i veckan om att godkänna Europakonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Det är ganska okomplicerat eftersom vi i princip redan har all nödvändig lagstiftning i Sverige. Men vi ska ändå godkänna denna konvention. Det är viktigt.

Med det vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
(Applåder)

Anf. 82 MARIANNE BERG (V) replik:

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det finns vissa saker som jag tycker är bra, men ni har inte lyckats fullt ut.

Det enda exempel du kunde ge mig, när det gäller synnerliga skäl, var det om två 17-åringar från Costa Rica. De kommer hit, och 30 år senare skulle de inte ses som gifta.

Det är så här, Johan: När vi går i bräschen för detta – det gäller barnäktenskap och att kvinnor blir tvingade in i äktenskap – har vi också en skyldighet att informera. Det ska vara normgivande. Vi ska visa vad vi tycker och vill i det här landet. Vi tror på demokrati och rättvisa och på alla människors lika värde.

När två 17-åringar kommer hit undrar jag om det inte är min skyldighet att informera: Tyvärr, detta gäller inte här. Ni får gifta om er här när ni har fyllt 18 år.

Är det inget som man skulle kunna tänka sig i stället för att öppna de här gläntorna för att det fortfarande ska kunna förekomma barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige?

Min fråga är: Var paret från Costa Rica det enda du kunde komma med när det gäller synnerliga skäl? Skulle jag kunna få lite mer på benen, för i propositionen och betänkandet finns det ingenting som riktigt skulle kunna peka ut det?

Nej, alla dörrar för barnäktenskap bör stängas med omedelbar verkan.

Anf. 83 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Det finns visst beskrivet i propositionen vad synnerliga skäl är. I mitt exempel – du kanske inte lyssnade ordentligt – var paret inte alls 17 när de kom till Sverige. De hade gift sig vid 17 års ålder och 30 år senare flyttat till Sverige. De var alltså i 50-årsåldern. När de kom till Sverige var det ingen som kontrollerade när de gift sig. De lever här som gifta, och sedan upptäcker man: Oj, de gifte sig tydligen när de var 17 år.

Vänsterpartiet menar att vi inte i något enda fall ska kunna godkänna detta och se de här två personerna som gifta. I just mitt fall, som jag såklart har hårdragit, har maken dessutom avlidit, så de har inte ens chansen att gifta sig. Då får det till följd att ärvdabalkens regler inte kan användas eftersom dessa personer inte skulle vara gifta.

Det är såklart ett fullkomligt påhittat exempel. Det här har säkert aldrig hänt. Men jag vill visa på att saker och ting kan hända i verkligheten som gör att man behöver den lilla, lilla öppning som synnerliga skäl innebär. När verkligheten kommer i fatt teorin måste man kunna säga: Okej, vi tycker att det är fullkomligt fel med barnäktenskap. Ni borde inte ha gift er när ni var 17 år. Men nu 30 år senare får vi väl ändå säga att det är okej. Eftersom ni har levt som gifta så här länge är det klart att vi enligt vår lagstiftning också ska se er som gifta.

Därför finns synnerliga skäl. Det är en mycket snäv öppning, men den behöver finnas. Det kan nämligen hända saker som gör att det är fullkomligt orimligt att inte erkänna makar som gifta långt i efterhand. Men detta får inte användas för att flickor eller pojkar under 18 år ska kunna giftas bort. Det är inte synnerliga skäl.

Anf. 84 MARIANNE BERG (V) replik:

Herr talman! De har då kommit hit och levt här i 30 år. De hade gift sig när de var 17.

När vi stänger till alla kryphål som finns – det har inte ni gjort i det här betänkandet, för ni har det fortfarande på glänt – måste vi naturligtvis också informera om vad det är som gäller här när människor kommer hit.

Många kanske känner till det. Det skulle vara underbart om Sverige går i bräschen för att säga nej till barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap. Då handlar det också om att vi har en informativ del att ta tag i när vi träffar människor som kommer hit på det viset.

Ni vill inte gå i bräschen för detta och visa att Sverige är ett föregångsland som säger nej till barnäktenskap och tvångsäktenskap. Varje dag är det 39 000 barn i världen – det har FN räknat ut – som gifter sig mot sin vilja. Är det då inte vår plikt att gå i bräschen för detta? Varför är det alltid så här när man ska stänga någonting, som skulle kunna hjälpa barn och kvinnor, som är mest utsatta? Det ska alltid finnas ett kryphål. Det är jag väldigt trött på med den borgerliga politiken. Jag är även väldigt besviken på Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som inte ställer upp för barns rättigheter i denna fråga.

Anf. 85 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Jag förstår inte varför Marianne Berg inte har läst propositionen ordentligt. Om du hade gjort det hade du inte behövt vara så upprörd. Det finns inget kryphål. Det finns inget hål som personer kan välja att krypa igenom.

Man kan, genom synnerliga skäl, få ett äktenskap godkänt även i Sverige. Men det är inget hål som man själv kan krypa igenom. Man kan inte bestämma sig för att ett barnäktenskap ska räknas som ett äktenskap också i Sverige.

Sedan måste jag säga att det här i Sverige i dag finns personer som lever som gifta och som har gift sig innan de var 18 år. Det finns ledamöter i Sveriges riksdag som har gift sig innan de var 18 år gamla. Vad menar Vänsterpartiet? Ska inte deras äktenskap heller godkännas, trots att de tidigare haft rätten att gifta sig i Sverige före 18 års ålder? Deras äktenskap ska, enligt Vänsterpartiets retorik, inte heller erkännas. De skulle vara tvungna att gifta om sig, eftersom inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år ska godkännas, även om det var lagligt i Sverige. Det blir väldigt konstigt att i efterhand säga: Visserligen var det lagligt när ni gifte er, men nu får det inte vara det. Jag tycker inte att den typen av lagstiftning är speciellt bra.

Självklart är vi precis lika mycket emot barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap som ni är i Vänsterpartiet. Säg inget annat! Men när verkligheten kommer i fatt oss, när vi måste släppa teorierna och den ideologiska övertygelsen, kan vi se att just i de här fallen blir det fullkomligt orimligt om inte Sverige skulle säga: Okej, ni gifte er visserligen innan 18 års ålder – och det är inte bra – men som det nu har blivit måste Sverige godkänna äktenskapet. Annars blir det orimliga konsekvenser.

Då måste vi ha den lilla öppningen som kallas synnerliga skäl. Det är verkligen inget konstigt. Det konstiga är att Vänsterpartiet inte har läst propositionen. Då hade Marianne Berg inte behövt bli besviken på de rödgröna kollegerna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.