Mobbning är ett större problem än Lundsberg

De senaste dagarna har det varit en stor diskussion om mobbning på Lundsberg, men problemet är självklart mycket större än så. Enligt Skolverkets statistik så är 50 000 barn drabbade. Frågan diskuterade vi i partistyrelsen för några veckor sedan och som svar på en motion föreslår vi vår partistämma (Karlstad, 19-22 september) att utreda förutsättningarna för att kriminalisera mobbning. En motsvarande lag finns i Frankrike, så det borde inte vara omöjligt att hitta en straffrättslig reglering som är tillräckligt rättssäker.

Idag skriver Svenska Dagbladet om förslaget.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mobbning är ett större problem än Lundsberg

 1. frekar06 says:

  Johan,

  Om vi pratar om skolan så har vi redan de regler och styrdokument på plats som behövs för att stoppa detta med mobbning och kränkande behandling, men de olika regler och styrdokument som vi har är inte implementerade i skolverksamheten på det sätt som de borde vara. Vi har till att börja med uppenbara problem med hur värdegrunden inom lärarkåren ser ut. År 2007 presenterade två forskare resultatet av en undersökning de hade gjort med utgångspunkt i de fall som anmäls och den undersökningen visade på att var tredje fall av mobbning utförs av lärare mot elev. Så sent som 2009 kom det en undersökning som Kamratposten hade gjort bland de inkomna anmälningarna till BEO som visar att 40 procent av det totala antalet anmälningar till BEO handlar om vuxna som kränkt elever i skolan.

  De delar av LPO 94 och nu då LGR 11 som handlar om den demokratiska värdegrund som utgör grunden för ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar är inte implementerade eller implementerade med mycket stora brister. Vad man har kommit fram till från Skolinspektionen är rätt anmärkningsvärt faktiskt:

  “Demokratiarbetet är splittrat. Det samlade uppdrag som skolorna har enligt lagstiftningen genomförs ofta i skilda delar, där elevernas kunskapsutveckling är en del, ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete en annan och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget en tredje.”

  “Skolorna behöver utveckla en helhetssyn på uppdraget. Skolorna saknar ofta en helhetssyn på demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det visar sig i skillnader i undervisningen, som framför allt tycks bero på enskilda lärares skiftande kompetens samt egna tolkningar och mål.”

  Eller ett annat exempel. Av läroplanen för grundskolan (2011) framkommer att: “Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen”. Skolinspektionen har tittat på hur det förhåller sig med detta:

  “Färre än hälften av eleverna i årskurs 9 upplever att de är med och bestämmer på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter på lektionerna enligt Skolenkäten, som gjordes i samband med Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012. Endast hälften av lärarna svarar i Skolenkäten att eleverna är med och planerar hur undervisningen ska genomföras.”

  Bris som kom med sin rapport för 2012 tidigare under året här konstaterade att skolan nu är den näst vanligaste orsaken till varför barn/unga tar kontakt med BRIS. I den granskning som pågår i Aftonbladet nu kan vi läsa om hur en skola har hanterat mobbning genom att placera mobbningsoffret i särskola. Vi kunde så sent som häromdagen läsa om att nära hälften av alla gymnasieavhopp beror på mobbning och kränkningar. Även detta i Aftonbladets granskning. Idag skriver Aftonbladet om hur kommuner närmast systematiskt försöker komma undan att betala skadestånd till mobbningsoffren genom att anlita svindyra advokater till miljonkostnader för skattebetalarna. Dessvärre har elevernas villkor, arbetsmiljö och rättigheter helt hamnat i skymundan i den svenska skoldebatten. Nu kan jag bara tala för mig själv, men jag är som lärare helt ointresserad av att göra karriär. Jag är helt ointresserad av att driva frågor om befogenheter och arbetsvillkor för lärare. Därför att det var varken att göra karriär eller att driva frågor om befogenheter, arbetsvillkor osv. för lärare som jag valde det här yrket. Jag valde läraryrket därför att jag genuint intresserad av barn och ungas lärande, utveckling till demokratiska och kreativa medborgare och att förbättra villkoren för barn och unga. Det kanske låter konstigt för att komma från en lärare, men jag är djupt oroad över konsekvenserna av att den helt lärarcentrerade diskussion som vi har just nu där eleverna är helt marginaliserade.

  Frekar06
  Nyexad lärare i SO

Leave a Reply

Your email address will not be published.