Begränsa Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet att stoppa vindkraftsetableringar.

Motivering

Det finns goda anledningar till att försvaret ska yttra sig när det gäller vindkraftsetableringar. Alldeles i närheten av flygplatser, övningsområden och radarstationer bör inte vindkraftverk byggas. Tyvärr har det visat sig att Försvarsmakten menar att vindkraftverk många mil från flygplatser m.m. skulle hindra deras verksamhet. Det är en inställning till vindkraftverkens påverkan som inte delas av andra länders försvarsmakter.

Det svenska försvarets inställning innebär nu att mer än hälften av södra Sveriges landyta är belagt med vindkraftsrestriktioner. Lägg därtill stora ytor till havs. Är det verkligen rimligt att försvaret ska kunna stoppa vindkraftsutbyggnaden på det här sättet?

Vi menar att någon annan myndighet än Försvarsmakten bör fastslå inom vilka områden, på land och till havs, som försvaret ska kunna invända mot vindkraftsetableringar. Utanför dessa områden bör försvaret inte ha möjlighet hindra vindkraftsutbyggnaden.

Stockholm den 4 oktober 2012
Johan Linander (C)
Ulrika Carlsson i Skövde (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Begränsa Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

  1. Frekar06 says:

    Johan,

    Jag vet inte om detta är möjligt. Men skulle man inte kunna tänka sig att försvaret får gå samma väg som andra som har invändningar mot vindkraftverk dvs. vidare till en domstol som får avgöra vad som är rimligt och inte rimligt utifrån vad lagen säger?

Leave a Reply

Your email address will not be published.