Signalspaning för Säkerhetspolisen

Idag justerade justitieutskottet yttrandet till försvarsutskottet “Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet”. Ett yttrande från ett utskott till ett annat får sällan någon uppmärksamhet, men idag var det stor skillnad. När vi var klara med sammanträdet, som jag ledde eftersom Morgan Johansson inte var där, så stod SVT:s Mats Knutson med kamerakvinna utanför och filmade när vi gick ut. Sedan blev jag, Socialdemokraternas Kerstin Haglö och Miljöpartiets Maria Ferm intervjuade.

Intresset, som var så stort att det blev förstanyhet i Rapport, gällde egentligen en mening i yttrandet. “Utskottet anser att det är angeläget att Säkerhetspolisens behov av information som har inhämtats genom signalspaning snarast tillgodoses.”

För mig kändes det inte så dramatiskt eftersom sex av de dåvarande sju riksdagspartierna stod bakom att Säpo skulle få tillgång till signalspaning redan när Anders Erikssons utredning kom sommaren 2009. Det står inte vilka partier i referensgruppen som tyckte vad, men det var bara ett parti som uttryckte att Säkerhetspolisen (och inga myndigheter alls) inte skulle få tillgång till signalspaning. Antingen V eller Mp var alltså för!

Både SVT och TT/SvD drar dock en förhastad slutsats. De säger/skriver att vårt yttrande “innebär att signalspaning ska kunna användas i brottsutredningar”. Det skriver vi inte. Det är skillnad på signalspaning för underrättelsebehov och i brottsutredande syfte.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Signalspaning för Säkerhetspolisen

 1. z999 says:

  Var det inte i mars som det skulle vara klart slutgiltigt?

 2. frekar06 says:

  Det var oundvikligt att detta skulle komma förr eller senare. Det enda vi kan hoppas på nu är att Europadomstolen är klok nog att ogiltigförklara hela FRA-lagen, vilket det finns goda förhoppningar om att dom kommer göra. För regeringen lär väl knappast ta sitt förnuft till fånga i denna fråga. Och Socialdemokraterna har fullständigt gjort bort sig i den här frågan. De har ett kongressbeslut på att riva upp FRA-lagen. Det kongress beslutet är med den överenskommelse som nu gjorts i frågan historia. Den existerar överhuvudtaget inte längre.

  Min inställning till den här lagen är som tidigare framgått att den ska rivas upp med omedelbar verkan och att FRA ska läggas ner helt och hållet. Sen får andra ta över de saker som eventuellt behövs finnas kvar av FRA:s verksamhet och som inte strider mot grundläggande principer i en rättsstat. Debatten om Försvarets radioanstalt och signalspaningen kommer garanterat fortsätta tills den här FRA-lagen är uppriven.

  Den fortsatta utvecklingen i denna fråga kommer för min del att ha en avgörande betydelse för hur jag kommer rösta i valet 2014 precis som den hade i valet 2010. Just nu finns bara ett tänkbart alternativ som utlovar att med riva upp övervakningssamhället som ni och den förra regeringen håller på att etablera, nämligen Piratpartiet. //Frekar06

 3. Johan Tjäder says:

  Det tur att du finns Johan, så att du kan förklara krångliga saker som jag jämt tycks missuppfatta.

  Dagens missuppfattning är att polisens uppgift är att bekämpa brott. Har polisen ett underrättelsebehov som går utöver vad som krävs för brottsbekämpning? Och hur undviker man att sådana underrättelser i så fall läcker in i brottsbekämpande verksamhet?

 4. Jakob says:

  Nu får vi invänta Runar Vikstens utredning. Låt oss hoppas att hans förslag är väsensskilda från Anders Erikssons tidigare önskelista för polisen. Det framgick med all önskvärd tydlighet att Eriksson tycks ha dimmiga begrepp om vad strategiskt underrättelsearbete borde handla om på signalspaningens område. Därför hamnade han helt snett med förslagen.

  Betraktar man FRA som ett operativt stöd för polisen hamnar man oundvikligen i diksussioner om att materialet också ska få användas i brottsutredningar. Likaså handlar sådan avlyssning väldigt mycket om avlyssning av enskilda. Och det är självklart inte sådant som FRA ska syssla med.

  I FRA:s ändamålskatalog talas det om strategisk kartläggning av t.ex. terrorism. En sådan spaningsverksamhet ligger flera steg före en förundersökning och spaningen ska naturligtvis inte vara fokuserad på enskilda individer. Det borde i stället handla om att avlyssna aktörer som kanske andra länders ambassader, myndigheter, underrättelseorganisationer m.m. och den vägen utvinna strategiskt viktig information som kan ligga till grund för t.ex. hotbildsbedömningar.

  Avlyssning av presumtiva terrorister måste även i fortsättningen vara en ren polisiär och operativ fråga, fjärran från signalspaningen. Här har redan polisen en generös lagstiftning, där man kan ägna sig åt såväl trafikkartläggning som regelrätt avlyssning, buggning m.m. även i förebyggande syfte på vaga misstankar. Och fler förslag i den riktningen är ju på väg. Säpo har också enligt egen uppgift ett omfattande samarbete med andra länder.

  Det vore förödande om man utanpå allt detta placerade ytterligare ett lager av förebyggande polisiär avlyssning som riktar sig mot enskilda. Det får bara inte ske. Den balanspunkt som måste finnas mellan säkerhet och integritet har ju för länge sedan passerats. Ni beslutsfattare måste se till helheten i lagstiftningen.

  Låts oss alltså hoppas att Viksten tar fasta på de syften som faktiskt redan har preciserats för FRA:s verksamhet. Det får inte bli ett nytt förslag, där man i praktiken ger polisen tillgång till ett nytt tvångsmedel, förklätt till signalspaning.

  Det som också måste ses över är ju uppenbarligen FRA:s godtyckliga trafikdatalagring. Det framgår mycket tydligt i Datainspektionens senaste rapport:

  ” Sökbegreppen vid inhämtning av trafikdata är mer generella än vid inhämtning av meddelanden och medför en omfattande behandling av personuppgifter hos FRA. Det innebär i sin tur att det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata”.

  Det måste naturligtivs kännas mycket lockande för polisen att få tillgång till dessa data, som i många fall torde gå att knyta till enskilda. Ska polisen verkligen få den möjligheten? Bör överhuvudtaget detta grovt integritetskränkande material få samlas in och lagras?

 5. Johan Tjäder says:

  Det känns ju som att man måste påminna om SÄPO:s framgångar i Göteborg som väl till stor del byggde på dåligt tolkad signalspaning. Utan den hade vi haft fyra ytterliga lyckliga palestinska familjer och det går ju inte för sig.

  SÄPO behöver inte signalspaning. Det polisen behöver är allmänhetens förtroende så att medborgarna vågar slå larm när de misstänker något utan att det leder till att insatsstyrkan komemr och skrämmer slag på barnfamiljer.

 6. Jakob says:

  Ett tillägg till min tidigare kommentar:

  Risken är stor att Runar Viksten kommer att förorda att FRA-avlyssning i undantagsfall ska få ske mot misstänkta extremister som befinner sig utomlands, i synnerhet om de besöker länder och områden, som Säpo inte på annat sätt kommer åt. Liknande tankar har han nämligen framför tidigare. FRA skulle i så fall få ägna sig åt precis samma typ av punktmarkering och trafikkartläggning av individer som polisen utför här hemma inom ramen för tvångsmedelslagstiftningen, möjligen med den skillnaden att FRA:s material inte ska få användas i förundersökningar. Men likafullt kommer ju de insamlade uppgifterna att kunna användas i personärenden, där även hemliga uppgifter kan ligga till grund för mycket ingripande beslut.

  Som redan framgick av Anders Erikssons utredning vill Säpo att FRA ska fylla i sådana “vita fläckar” som de har i sin egen operativa verksamhet. Men en sådan inriktning av signalspaningen har ingenting med FRA:s mandat och strategisk kartläggning att göra. I ett sådant läge blir FRA rätt och slätt en förlängning av Säpo. Det vill då till att ni politiker med kraft opponerar mot ett sådant förslag. FRA ska kort och gott inte syssla med personärenden. Det måste uteslutande vara polisens bord.

 7. Anders says:

  Från Centerns valanalysrapport:
  “Internt i partiet har hanteringen av FRA-frågan för många varit en stor besvikelse. Centerpartiet tappade mark som frihetlig kraft i såväl väljares som opinionsbildares ögon och skapade en lång uppförsbacke i att vinna tillbaka väljare med frihetliga förtecken som tyckte just denna fråga var avgörande.”

  Och inget har ni tydligen lärt er…

 8. Jodå, vi ska hantera den här frågan mycket öppnare och mer lyhört mot våra medlemmar. Att vi i eftervalsanalysgruppen tycker att FRA-frågan hanterades illa inom partiet ska inte tolkas som att gruppen kommer fram till att FRA ska läggas ner eller att signalspaning inte behövs.

 9. Anders says:

  I rest my case…

Leave a Reply

Your email address will not be published.