Svar ang. Lundens Ungdomshem

Johan Linander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att unga drogmissbrukande flickor även i fortsättningen ska kunna få en bra behandling för att kunna lämna sitt missbruk.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen. Under 2009 ändrades myndighetens instruktion för att förtydliga SiS ansvar för att myndigheten ska utforma sin verksamhet så den utgår från pojkar och flickors villkor och behov. Det innebär bland annat att den vård och behandling som erbjuds vid de särskilda ungdomshemmen ska möta den efterfrågan som finns. Samtidigt lyder SiS under det generella kravet på att myndigheters verksamheter ska bedrivas effektivt och att de ska hushålla väl med statens medel.

SiS befinner sig i en omställningsprocess. Myndigheten har gjort en sammanlagd bedömning av det framtida behovet av vårdplatser utifrån den demografiska utvecklingen, omvärldsanalys och trendmässig efterfrågan och kommit fram till att det finns ett omställningsbehov för att på sikt uppnå balans mellan utbud och efterfrågan. SiS har inte fattat beslut om vilka institutioner som berörs men omställningen kommer förmodligen innebära neddragningar både inom ungdoms- och missbruksvården. Syftet med omställningen är också att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten, bland annat genom samutnyttjande av gemensamma resurser mellan institutionerna.

Avslutningsvis vill jag understryka att jag i likhet med Johan Linander är av den uppfattningen att SiS ska tillhandahålla väl differentierad vård och behandling. Detta är SiS ansvar och jag har fullt förtroende för att det är SiS som bäst kan avgöra var, hur många, och vilka typer av platser som behövs för att möta efterfrågan inom ungdomsvården.

Stockholm den 13 januari 2010

Maria Larsson

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.