Andelsägande i vindkraftverk ska vara attraktivt och lönsamt

Debattartikel i Skånska Dagbladet tidigare i sommar.

Linda Magnusson, vd på o2 Vindel, frågar oss i en debattartikel i Skånska Dagbladet den 8 juni om vi vill arbeta för att det ska vara attraktivt och lönsamt att köpa ägarandelar i vindkraftverk. Vårt svar på detta är självklart: Ja!

Den nya energi- och klimatpolitiken som Centerpartiet och alliansen tagit fram innebär en fantastisk satsning på förnybara energikällor i allmänhet och på vindkraft i synnerhet. Ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet är mycket viktig, men också regelförenklingar för att få bygga vindkraftverk och utbyggnad av näten.

Precis som Linda Magnusson skriver så har Skatteverket omtolkat en äldre lagstiftning vilket innebär att andelsägarnas förnybara el ska belastas med uttagsskatt. Detta är inte något som följer av den energi- och klimatproposition som just har behandlats i riksdagen, utan är som sagt resultatet av en äldre lag. Ska ändringar i skattelagstiftningen göras så är det rimligt att detta görs i budgeten i höst.

Magnusson frågar oss också vad vi ska göra på Centerpartiets stämma för att bibehålla hushållens intresse för att köpa ägarandelar i vindkraftverk. Svaret på detta är enkelt eftersom vi redan har haft vår stämma i Örebro i maj månad.

Där fattade vi beslut om se över regelverket för vindkraftskooperativ så att andelsägande inte missgynnas. Vi fattade också beslut om att sätta ett långsiktigt mål för gröna elcertifikat på omkring 40 TWh år 2030. Den text som partistyrelsen la fram till stämman är också mycket tydlig:

”Vindkraften erbjuder människor en ny och lättillgänglig möjlighet att investera förnybar
energi för eget behov, och därigenom försäkra sig om miljövänlig el till en stabil kostnad i framtiden. Det är en möjlighet som annars bara är öppen för stora företag och för hushåll som kan ha ett eget litet vindkraftverk på tomten. Jämfört med alternativet, att äga sitt egna vindkraftverk på den egna gården är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mycket effektivare att gå samman med andra och investera i större och effektivare anläggningar.
Därför anser vi att det bör snarast göras en översyn av regelverket.”

Vi tycker att det är bra att vindkraften och andelsägande i vindkraftverk lyfts upp och debatteras. Vi kommer att göra vad vi kan för att det även fortsättningsvis ska vara attraktivt och lönsamt att vara andelsägare i vindkraftverk.

Johan Linander, Stora Rödde
Lennart Pettersson, Svalöv
Gunnel Wallin, Båstad
Riksdagsledamöter för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.