Svar på fråga om registerutdrag

Svar på fråga 2008/09:359 av Johan Linander (c) Begränsade register¬utdrag beträffande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten

Johan Linander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att personer ska kunna få ut begränsade utdrag på sig själva ur polisens belastningsregister.

Vårt samhälle präglas av uppfattningen att en person som avtjänat ett straff ska kunna verka i samhället på samma premisser som andra.

För vissa typer av uppdrag och anställningar finns en möjlighet för t.ex. en arbetsgivare att i vissa fall få ta del av uppgifter ur belastningsregistret. Som ett exempel kan nämnas lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Det har uppmärksammats att arbetsgivare och andra i allt större utsträckning begär av en enskild att få ta del av de uppgifter som finns om denne i belastningsregistret. Regeringen har tillkallat en särskild utredare som har fått i uppdrag att bl.a. föreslå lagstiftning som reglerar möjligheten för arbetsgivare att begära att få se arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret. Utredaren ska överväga vilka uppgifter som i så fall ska framgå av utdraget.

Utredaren ska redovisa resultatet av sitt uppdrag senast den 31 december 2008. Jag kommer med intresse att ta del av utredningens resultat och de synpunkter som kan komma fram vid remissbehandlingen. Det kan även tjäna till belysning av den principiella frågan om tillgång till uppgifter ur belastningsregistret. Mot den bakgrunden har jag nu inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Stockholm den 10 december 2008

Beatrice Ask

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Svar på fråga om registerutdrag

  1. Pingback: Linander tycker! » Begränsade brottsregisterutdrag för ungdomsledare

Leave a Reply

Your email address will not be published.