Svar på fråga ang. Västsahara

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra och Västsaharas befolkning därmed kan återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen stödjer fullt ut FN:s ansträngningar att nå en politisk lösning på konflikten om Västsahara. Parterna i konflikten måste med stöd av FN själva komma fram till en lösning om områdets framtida status och det måste ske på ett sätt som ger saharierna möjlighet att utöva sin rätt till självbestämmande. Denna rätt behöver enligt folkrätten inte innebära självständighet.

Mellan EU och Marocko finns en i ett regionalt perspektiv, omfattande dialog om mänskliga rättigheter och demokratifrågor både på politisk och teknisk nivå. Det fördjupade samarbetet mellan EU och Marocko, innebär inte bara förmåner på ett antal områden utan också förvänt¬ningar och krav när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati. Regeringen följer med oro situationen för de mänskliga rättigheterna i Västsahara.

Den svenska regeringens linje och agerande inom Europeiska unionen, i Förenta nationerna, bilateralt med Marocko och i andra sammanhang när det gäller Västsaharakonflikten utgår från folkrätten och rätten till självbestämmande för folket i Västsahara.

Stockholm den 26 november 2008

Carl Bildt

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.