Svar på fråga om beslagtagna servrar

Här är justitieminister Thomas Bodströms svar på om och i så fall vad han tänker göra för att inte oskyldiga ska drabbas vid beslag av servrar. Jag hade förväntat mig att han skulle svara att reglerna för beslag egentligen inte är gjorda för just beslag av servrar, eller något liknande, för det tycker till och med åklagarna, men inte. Bodström tycker att allt är frid och fröjd.

Svar på fråga 2005/06:1748 av Johan Linander (c) Skydd av lagliga servrar

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skyndsamt se till att inte oskyldiga ska drabbas vid beslag av servrar.

Johan Linanders fråga är ställd med anledning av tillslaget mot det företag som förvarar servrarna som innehåller sajten ”The Pirate Bay”.

Jag kan naturligtvis inte uttala mig om myndigheternas agerande i detta enskilda fall och känner dessutom inte till några andra omständigheter kring tillslaget än de som har framkommit i media.

De brottsutredande myndigheterna är för att kunna beivra brott beroende av ändamålsenliga och effektiva arbetsmetoder. Användningen av tvångsmedel såsom t.ex. beslag är i detta sammanhang av mycket stor betydelse. Beslag är ett tvångsmedel som innebär att en brottsutredande myndighet tillfälligt tar hand om annans egendom i syfte att t.ex. säkra bevisning.

Vid all tvångsmedelsanvändning måste myndigheterna tillämpa bl.a. behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda ett tvångsmedel bara när det finns ett påtagligt behov av det och en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. Proportionalitetsprincipen innebär att ett tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Tvångsåtgärden skall alltså i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

Lagen innehåller olika slag av rättssäkerhetsgarantier för den som drabbas av beslag. Den viktigaste är rätten att få saken prövad av domstol.

Jag anser att beslagsbestämmelserna är väl avvägda. Jag kommer dock givetvis att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på detta område.

Stockholm den 16 juni 2006

Thomas Bodström

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

5 Responses to Svar på fråga om beslagtagna servrar

 1. steelneck says:

  Vad kan man utläsa av Bodströms svar? Ja inte framstår han då som som en rättsskaffens person i mitt tycke av det jag uttolkar av hans svar.

  Låt se.. Han erkänner att han känner till problemen där oskyldiga drabbats, men anser att inget behöver göras och tycker att bestämmelserna är väl avvägda. Han anser således att det är helt OK att oskyldiga drabbas.

  Detta är högst anmärkningsvärt!

 2. Softy Panka says:

  Substanslöst goddag yxskaft-svar. Låter som något som slumpats fram ur partihögkvarterets svarsgenerator. Men något annat var väl inte att vänta.

  Anmärkningsvärt är också att Bodström påstår att han inte känner till något om fallet annat än vad som framkommit i media. Vad sysslar de med på justitiedepartementet egentligen?

 3. En av de servrar det handlade om i Pirate Bay fallet är ju Piratbyråns maskin. Rasmus Fleischer har beskrivit tingsrättsförhandlingen om att häva beslaget på http://copyriot.blogspot.com/2006/07/en-bil-som-beslagtogs-1983-det-r.html

  “Vårt ombud försökte framföra frågan om att lämna ut en kopia. Men rättegångsbalken är inte skriven med digital teknik i åtanke. Förhandlingen handlade om beslaget skulle hävas omedelbart, eller kvarstå… Domstolen “kan” inte besluta att en kopia ska lämnas ut.”

  Detta borde väl vara en fråga att motionera om för dig: “Att tredje man ska ha rätt att få ut en kopia av sin information även om beslaget av servern formellt kvarstår”

  Läs gärna mer vad jag skriver om upphovsrätt på min blogg.

 4. site admin says:

  Det är helt klart så att rättegångsbalken, och en massa andra lagar, inte är skrivna med digital teknik i åtanke.

  Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag och ska verkligen ta med mig det till motionsperioden i höst (om jag blir omvald vill säga).

 5. Pingback: Två mål för polisen vid Utkanten? « MMN-o

Leave a Reply

Your email address will not be published.