Svar på fråga ang. Radiokommunikation för polisen

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att inte merkostnaderna ska öka ytterligare för det nya radiokommunika¬tionssystemet.

Det är naturligtvis alltid viktigt att hålla kostnaderna nere i all statlig verksamhet. Den nu aktuella förseningen är i huvudsak resultatet av förhållanden hos leverantören och svårigheter att teckna kontrakt med markägare för att sätta upp master och basstationer.

Rikspolisstyrelsen har till följd av förseningen beslutat om en ny tidplan för införandet av Rakel. Enligt uppgift från styrelsen är det fråga om en begränsad försening i förhållande till den tidigare fastlagda tidtabellen.

För att bl.a. hålla kostnaderna nere tillsatte regeringen den 21 juni 2005 en arbetsgrupp vid Försvarsdepartementet för att ta fram ett förslag till en utökad användarkrets i Rakel. I början av oktober 2005 lämnade arbetsgruppen i en rapport en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan utökning. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Polisens införande av det nya radiokommunikationssystemet Rakel är en viktig fråga som jag följer noga.

Stockholm den 22 februari 2006

Thomas Bodström

This entry was posted in General, Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.