TeliaSonera och konkurrenshinder på bredbandsmarknaden

I maj 2005 frågade jag vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta mot TeliaSoneras konkurrenshindrande aktiviteter på bredbandsmarknaden. Enligt det svar jag fick var frågan prioriterad för regeringen och det hänvisades till Post- och telestyrelsens uppdrag att redovisa en lägesrapport över marknadsutvecklingen. ”Myndigheten ska även redovisa om vidtagna tillsynsåtgärder ger avsedd effekt”, skrev ministern.

Av PTS rapport ”Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet” (dec-05) framgår att åtgärderna mot TeliaSonera inte har gett avsedd effekt. Såväl Konkurrensverkets stämningsansökan för konkurrenshinder (dec-04), som PTS förelägganden mot företaget i olika bredbandsärenden de senaste åren, har hittills resulterat i en mängd överklaganden och tillbakavisanden från TeliaSonera sida.

TeliaSoneras överklaganden innebär enligt PTS rapport att ”meddelade skyldigheter inte kan verkställas”, vilket leder till ”en överhängande risk för att bristerna i investeringsstegen kan komma att kvarstå under en inte obetydlig tid, vilket alltså får allvarliga konsekvenser för konkurrenssituationen på slutkundsmarknaderna för bredbandsprodukter”.

Med anledning här av vill jag fråga infrastrukturministern:

Vad avser ministern göra för att “myndigheternas meddelade skyldigheter” också ska bli verkningsfulla?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.