Category Archives: Riksdagsmotioner

Här lägger jag in de riksdagsmotioner som jag skrivit själv eller tillsammans med andra riksdagsledamöter.

Förändring av karensdagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida det finns ett mer ändamålsenligt karensdagssystem än det nuvarande. Motivering I Sverige finns det, i ett internationellt perspektiv, goda villkor för … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

En strategi för att rädda ålen

Förslag till riksdagsbeslut Regeringen ges till känna vad i motionen anges om behovet av ett handlingsprogram för ålens överlevnad Motivering Det berättas att Norrgölen var så kuslig att somliga ansåg att den saknade botten. Men en man gick trots allt … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

En myndighet med ansvar för arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en enda myndighet ska ha ansvar för allt arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning. Motivering Arbetslösheten för personer med synnedsättning i arbetsför ålder … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida glasögon och kontaktlinser kan tillhöra kategorin som enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får ha en reducerad momssats. Motivering Vi, liksom en … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 3 Comments

En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka. Motivering Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Såväl efter valet 2006 som 2010 så visade det sig att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Min första motion för året är inlämnad: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Decentralisera Bergsstatens befogenheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lägga ner Bergsstaten. Motivering Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU, Sveriges geologiska undersökning, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Avdrag för friskvård för egenföretagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enskilda företagares möjlighet att göra avdrag för friskvård. Motivering De små och medelstora företagen kommer till stor del att stå för framtidens arbetskraftsutbud och … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Skydda skyddade personuppgifter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som har skyddade personuppgifter måste kunna vända sig till domstol utan att riskera få sin identitet röjd. Motivering Över 10 000 personer … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Efter valet 2006 visade det sig att alla stolar i kommunfullmäktige … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Namnlagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i namnlagen. Motivering Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som föräldrar får döpa sina barn till, hur … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket. Motivering Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 3 Comments

Slopa den så kallade dansmomsen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt mervärdesskatt på dans. Motivering Verksamheter i samhället är belagda med olika momsnivåer. Ibland kan dessa skillnader verka ologiska. Ett exempel på sådan ologisk momsbeläggning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Lättläst på myndigheters hemsidor

Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på lättläst svenska på sina hemsidor. Motivering Riksdagen har antagit en handlingsplan … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige. Motivering För att få ett så rättvist utslag som möjligt i riksdags- och region/landstingsvalen finns det ett system … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment