Anförande och repliker i budgetdebatt om rättsväsendet 14/12-10

Anf. 3 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Som Morgan Johansson sade i början av sitt anförande var helgens terrordåd chockerande. Nu gick det inte så illa som det hade kunnat gå, och det ska vi vara tacksamma för. Det gäller för oss i Sverige att stå upp för vårt öppna och demokratiska samhälle. Nu är inte tiden för att skapa motsättningar. Nu är tiden för att hålla ihop. Nu är inte heller tiden för att vinna politiska poäng, dra förhastade slutsatser eller lägga fram förhastade förslag.

Vi måste ha något slags is i magen. Vi vet och måste dra lärdom av att andra länder efter terrordåd tidigare i vissa fall har sprungit i väg och i viss mån glömt bort demokratiska principer och grundläggande fri- och rättigheter. Det får aldrig hända i Sverige.

Herr talman! Jag övergår till budgetbetänkandet. Allians för Sverige utlovade inför valet 2006 en storsatsning på svenskt rättväsen i allmänhet och på polisen i synnerhet. Vi utlovade att det år 2010 skulle finnas minst 20 000 poliser i landet. Det är en ökning med över 2 500 poliser på fyra år. Det lyckades vi med. Vi har nu mer än 20 000 poliser i Sverige.

Mandatperioden 2006–2010 innebar rekordstora satsningar och resursförstärkningar för svenskt rättsväsen. Det gjordes framför allt för polisen men också för Säkerhetspolisen, åklagarna, domstolarna och inte minst Kriminalvården.

Nu under mandatperioden 2010–2014 kommer fokus mer att ligga på att öka effektiviteten än att fortsätta att öka antalet anställda i rättsväsendet. När vi har tillskjutit väldigt mycket av skattebetalarnas pengar har vi också ett ansvar att se till att dessa pengar används så effektivt som möjligt.

Det betyder dock inte att vi inte tillskjuter ytterligare pengar. Det behövs. Till exempel får polisen för 2011 ytterligare 400 miljoner kronor, Kriminalvården får 100 miljoner kronor och Domstolsverket får 100 miljoner kronor 2011 och 100 miljoner kronor 2012. Åklagarmyndigheten får ytterligare 40 miljoner kronor 2011 och lika mycket 2012. Även Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten får ytterligare resurser.

I budgetpropositionen prioriterar vi fortsatta krafttag mot brottsligheten. Under den gångna mandatperioden har fler brott utretts och klarats upp. Polisen har också blivit synligare i människors vardag, vilket är viktigt. Enligt den nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet genomför känner människor sig tryggare i Sverige i dag än vad de gjorde för fyra år sedan. Samtidigt ser vi i andra undersökningar att förtroendet för rättsväsendet har stärkts.

Jag tänkte att jag ganska kortfattat skulle beskriva det som Alliansen prioriterar i budgeten. Först vill jag nämna bekämpning av ungdomsbrottligheten. Tidiga och tydliga insatser måste sättas in för att vi ska kunna komma till rätta med ungas brottslighet. Här är samarbetet mellan polis och övriga samhället som skolan, socialtjänsten och inte minst föräldrarna oerhört viktigt för att vi ska upptäcka i tid att den unge personen är på väg in i en kriminalitet. Åtgärder mot ungas missbruk av alkohol och narkotika är också väsentligt för att nå framgång i detta arbete.

Vidare vill vi se en fortsatt kraftsamling mot den grova organiserade brottsligheten. Under den gångna mandatperioden har vi tillsatt det som kallas GOB:arna, det vill säga en samling mellan ett stort antal myndigheter mot grov organiserad brottslighet på åtta platser i landet. Det är polisen, åklagare, Skatteverket, tullen, Kronofogdemyndigheten med flera som samarbetar mot den grova organiserade brottsligheten. Nu måste vi lägga ännu större fokus på att bekämpa den ekonomiska vinningen vid denna typ av brottslighet. Vi vet att det ofta är den drivkraft som driver brottsligheten.

Vi prioriterar vidare ett fortsatt aktivt arbete för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp och våld i nära relationer. En av de viktigaste frågorna som vi ska besluta om i början av nästa år är besöksförbudet, eller kontaktförbudet som det framöver ska heta. Det kommer också att kunna kombineras med övervakning, det vill säga fotboja.

I budgetpropositionen tas också brottsoffers behov upp särskilt. Alla rättsväsendets myndigheter ska ha ett tydligt brottsoffersperspektiv. Det pågår också mycket arbete med brottsofferfrågorna i myndigheterna. Till exempel har samtliga länspolismyndigheter i uppgift att upprätta lokala åtgärdsplaner för att förbättra informationen till brottsoffer.

Från utskottets sida vill vi särskilt betona vikten av att förbättra brottsofferarbetet. Vi konstaterar i vårt betänkande att rikspolisen har vidtagit åtgärder och att brottsofferarbetet håller på att förbättras. Men vi vill ändå att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som genomförs för att förbättra informationen till brottsoffer.

Här finns det ett tillkännagivande som samtliga åtta partier står bakom. Tillkännagivandet innebär att regeringen ska återkomma med en del uppgifter, något som regeringen ändå skulle ha redovisat för riksdagen i nästa budgetproposition. Det är inte någon större ansträngning att vara med på ett sådant tillkännagivande.

Hade tillkännagivandet inneburit nya kostnader eller ökat arbete för Regeringskansliet hade vi inte kunnat gå med på ett sådant tillkännagivande. De fyra oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet beslöt i förra veckan att dra in 300 miljoner på Regeringskansliets budget. Man kan inte samtidigt som man tvingar fram personaluppsägningar säga att de som jobbar kvar ska göra ännu mer.

Herr talman! Detta med att dra in pengar med uppsagd personal som följd och samtidigt säga att mer ska göras av dem som finns kvar tycks vara oppositionens melodi det här året. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill göra besparingar på 150 miljoner kronor på polisen. Det är ingen stor andel av polisens totala budget men ändock kännbart. Eftersom inte poliser sägs upp får det bli civilanställda som man tvingas säga upp om förslaget går igenom.

Det är speciellt märkligt att detta förslag kommer från Socialdemokraterna. Vi som satt i justitieutskottet under förra mandatperioden minns hur dåvarande utskottsordföranden Thomas Bodström i budgetdebatt efter budgetdebatt beklagade sig över att det var för få civilanställda inom polisen.

Besparingarna kan också innebära nedlagda polisstationer. Det är nämligen på civilanställda och lokalkostnader som man kan göra besparingar inom polisen. De sista åren under den förra mandatperioden hade Socialdemokraterna faktiskt föreslagit mer pengar i sin budget till polisen. Nu är det inte längre så. Jag vet inte om det beror på det rödgröna samarbetet.

Oppositionens budgetförslag skulle alltså ge färre civilanställda. Det i sin tur gör att poliser tvingas utföra mer administrativt arbete i stället för polisiärt arbete. Vi skulle få färre synliga och tillgängliga poliser i samhället och färre poliser som kan förebygga och utreda brott.

Frågan är då: Lägger De rödgröna fram några förslag på vad polisen inte ska göra eller nedprioritera för att klara dessa besparingar? Nej, så är det inte alls. Det är precis tvärtom.

De rödgröna har reserverat sig för, och håll i er nu: Prioritering av arbetet mot sexualbrott mot barn som begåtts utomlands. Prioritering av arbetet mot människohandel. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott. Prioritering av arbetet mot hatbrott. Ökat samarbete mellan polis och det civila samhället för att förebygga hatbrott. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet. Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet. Prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet. Prioritering av arbetet mot alkoholrelaterad brottslighet. Prioritering av insatser mot smuggling och illegal vidareförsäljning av alkohol. Prioritering av arbetet mot korruption och mutbrott. Prioritering av arbetet mot ekobrottslighet samt ökade åtgärder för att komma till rätta med så kallade bluffakturor.

Allt detta ska alltså prioriteras enligt oppositionen. Polisen ska prioritera ännu mer för mindre pengar. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Kommer då denna besparing på 150 miljoner kronor att genomföras? Förhoppningsvis inte.

Sverigedemokraterna yrkar i sin budgetmotion på en besparing på 154 miljoner kronor på polisen. Med andra ord är Sverigedemokraterna det parti i Sveriges riksdag som vill ge minst pengar till svensk polis, ännu mindre än Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna har valt att lägga ned sina röster i utskottsbehandlingen, men i medierna kunde vi höra av partiets rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth att Sverigedemokraterna kunde tänka sig att rösta för De rödgrönas förslag och därmed genomföra en besparing på 150 miljoner kronor.

I går kom, åtminstone enligt medierna, det nya beskedet att Sverigedemokraterna tänkte lägga ned sina röster i eftermiddagens omröstning. Det skulle så klart betyda att polisen slipper besparingar, vilket skulle vara väldigt bra.

Sverigedemokraternas valprogram heter 99 förslag för ett bättre Sverige – Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010–2014. ”Kontrakt med väljarna” – mycket tydligare än så kan det inte bli när man ger vallöften. Där kan man läsa att en kraftig höjning av anslagen till polisen är en prioriterad fråga för Sverigedemokraterna för att komma till rätta med brottsligheten.

Samtidigt, i den allra första budgetmotionen, väljer Sverigedemokraterna att föreslå en besparing på polisen. Det är så man sviker sina väljare i den allra första budgetmotionen.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 om anslagen under utgiftsområde 4 och i övrigt bifall till förslaget i betänkandet.

Anf. 4 MORGAN JOHANSSON (S) replik:

Herr talman! Jag hade hoppats få respons från Johan Linander på frågeställningarna kring terroristbrotten.
Det är egentligen två frågor som jag vill att Johan Linander svarar på. Den ena är om han är beredd att ge Säkerhetspolisen möjlighet att beställa information från FRA. Är han beredd att göra detta? Det behövs bara ett ja eller ett nej.

Den andra frågan är: Är Johan Linander beredd att snabba på polisorganisationsutredningen så att vi inte ska behöva sitta och vänta ända in på våren 2012 innan vi kan få en effektivare polisorganisation på plats? Där behövs också bara ett ja eller nej.

Johan Linander diskuterar effekter av vårt budgetförslag. Jag ska då till kammarens protokoll läsa in de överskott som polisen förväntas gå med enligt de egna prognoserna för kommande år så att också Johan Linander i efterhand kan läsa det.

År 2009 hade polisen ett överskott på 176 miljoner kronor. År 2010 var det 362 miljoner kronor. År 2011 väntas 378 miljoner kronor. År 2012 beräknas överskottet bli 510 miljoner kronor.

Ändå står Johan Linander här och varnar för att om vi tar 150 miljoner så bryter allt jäkelskap lös. Då kommer man att få lägga ned polisstationer, man kommer att få avveckla poliser och man kommer att få göra det ena efter det andra.

Så är det ju inte. Vad Johan Linander står och försvarar är en budget med en väldigt allvarlig snedsits. Det är stora överskott till polisen som inte gör av med sina pengar och stora underskott och sparbeting på Kriminalvården som nu gör att man måste åka med de häktade kors och tvärs över hela landet till mycket stora kostnader för skattebetalarna.

Den snedsitsen vill vi rätta till.

Anf. 5 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Jag börjar med att säga att i det läge vi nu har i Sverige, där vi har råkat ut för det första terrorbrottet av det här slaget på svensk mark, är det inte tid att dra förhastade slutsatser och glömma bort demokratiska värden och grundläggande fri- och rättigheter i vårt land.

Att begära att man dagarna efteråt direkt ska fatta beslut om det ena och det andra menar jag vara att dra förhastade slutsatser. Det får Morgan Johansson stå för; det tänker inte jag stå för här i kammarens talarstol. Dessutom pågår en utredning om hur det här ska kunna genomföras, och vi låter faktiskt utredningarna ha sin gång.

När det gäller Polisorganisationskommittén är till våren 2012 inte någon lång tid för en väldigt stor utredning. Morgan Johanssons partikamrater i den här utredningen har inte heller sagt någonting i utredningen, där jag själv sitter med, om att det här skulle vara för lång tid. Tvärtom var vi tvungna att börja med att diskutera hur vi skulle hinna med allting i den här utredningen på den tid som finns till våren 2012.

När det gäller Kriminalvården är det den myndighet av alla rättsväsendets myndigheter som har fått de största tillskotten. Det Morgan Johansson nu står och säger är att den myndighet som gör av med mer pengar än man har ska få mer pengar, medan de myndigheter som håller i sina pengar och är väldigt noggranna med sitt budget- och uppföljningsarbete i efterhand ska bestraffas. Deras pengar ska man ta.
Det är inte några budgetprinciper jag kan stå bakom. Jag vill inte belöna dem som gör av med mer pengar än de har och bestraffa dem som följer sina budgetar. Överskott tar man med sig år efter år, och jag tycker att det är bättre att polisen använder de pengar man har än att de ska ges till Kriminalvården.

Anf. 6 MORGAN JOHANSSON (S) replik:

Herr talman! Vi ska inte dra förhastade slutsatser, säger Johan Linander. Men jag har inte begärt att han ska stå här och direkt på stående fot fatta beslut. Jag har bara begärt något slags ståndpunkt i frågan som ju diskuteras överallt i samhället nu, det vill säga: Mot bakgrund av det som hänt, vad ska vi göra för att ytterligare förstärka säkerhetsarbetet i Sverige?

Det är egentligen det enda. Jag hade nog hoppats på en lite mer konstruktiv ingång från de borgerliga partierna. Vi får väl höra om de övriga borgerliga partierna har en annan ingång än den som Johan Linander har, men hittills verkar det vara rätt så kallsinnigt.

Jag efterfrågade som sagt bara en inriktning, något slags uppfattning i grundfrågan. Säkerhetspolisen hade ju den här möjligheten ända till den 1 december 2009, men sedan klippte ni av den möjligheten. Jag tror att det på lång sikt faktiskt skadar säkerhetsarbetet i Sverige.

Det är den uppfattning jag ger uttryck för och som jag förväntar mig att även ni kommer att ha något slags uppfattning om så småningom.

Våren 2012 – har man någon gång beställt utredningar vet man att om man ger dem så oerhört lång tid för att utreda en sådan här sak, då handlar det bara om en enda sak och det är att regeringen förhalar frågan. Jag tycker inte att detta är tidpunkten att förhala saker och ting, utan det vore bra om det kunde komma fram snabbare i den delen.

Kan Johan Linander som sitter i utredningen jobba för det så vore det bra, och jag skulle därför vilja ha en synpunkt på om han kommer att göra det.

När det gäller spara och slösa måste ju hela rättskedjan fungera. Det duger inte att bara gå fram med anslag till en myndighet som man tidigare har sagt och sedan inte bry sig om de andra delarna av rättsväsendet – åklagarna, domstolarna och nu Kriminalvården. Det leder nämligen så småningom till precis den typen av slöseri med skattepengar som de här transporterna nu för med sig.

Anf. 7 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Ska jag förstå Morgan Johansson rätt är det så Socialdemokraterna gör: Först tar de ställning i en fråga och sedan tillsätter de en utredning och låter experterna komma till tals. Men om man först tar ställning i frågan, varför ska man då ha en utredning? Vi är faktiskt lyhörda för att lyssna efter hur man kan genomföra det här på bästa sätt och på det sätt som skyddar den personliga integriteten bäst och dessutom ger en effektivitet.

Det finns ett utredningsdirektiv där hela Alliansens uppfattning i den här frågan finns. Det kan Morgan Johansson säkert läsa in själv.

Nu låter det som att Socialdemokraterna och De rödgröna är våldsamt positiva till FRA och signalspaning. Jag kan säga att när den debatten rasade lät det inte riktigt så. Då var ni emot alltihop.

Nu låter det annorlunda, och där ser jag en stor fara. När ett enskilt terrordåd, som det som hände i helgen, inträffar får man inte bara känna hur vinden går och sedan vända sig efter den. Man måste faktiskt ha lite is i magen och stå upp för de principer man har. Det är beklagansvärt att inte Socialdemokraterna klarar av det i detta läge när vi faktiskt skulle behöva samla oss och tillsammans stå bakom det öppna och demokratiska samhället.

När det gäller stora utredningar vet vi att Morgan Johansson själv har varit folkhälsominister i en tidigare regering och varit med och tillsatt många utredningar. Drygt ett och ett halvt år för en stor utredning är verkligen inte lång tid. Det borde Morgan Johansson åtminstone komma ihåg från sin tid som minister.
(Applåder)

Anf. 9 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Jag vill tacka Maria Ferm för den återhållsamma hållningen till att springa i väg och snabbt ta fram terrorlagstiftning, som Socialdemokraterna tidigare efterfrågade.

Det är lite svårt att se hur det rödgröna samarbetet skulle ha fungerat om ni hade vunnit valet i september, men jag ska inte be Maria Ferm svara på det. I stället vill jag ställa en fråga om prioriteringar och nedprioriteringar.

Miljöpartiet står bakom ett stort antal reservationer i betänkandet som handlar om olika slags prioriteringar. Ni vill prioritera allt från arbetet mot alkoholrelaterad brottslighet till arbetet mot korruption och mutbrott. Vad vill ni inte prioritera?

Anf. 10 MARIA FERM (MP) replik:

Herr talman! Jag skulle också vilja tacka Johan Linander för hans återhållsamma inställning till att föreslå ny lagstiftning för att bekämpa terrorbrott. Det är viktigt att vara lugn i den här situationen. Man måste verkligen väga medborgerliga rättigheter tungt och inte hasta i väg på något sätt.

I fråga om prioriteringar tog du upp en lång lista av saker i ditt anförande som vi tycker att polisen borde prioritera, till exempel arbetet mot hatbrott eller sexualbrott. Jag skulle vara nöjd om någon av dessa saker prioriterades av polisen. Anledningen till att vi har väckt motionerna, anledningen till att vi kräver detta, är att trots att polisen går med stora överskott varje år är ingen av dessa frågor prioriterade. Det är något som man i ett första skede kan försöka förändra.

Anf. 11 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Då vill jag börja med att göra ett förtydligande. Det kanske blev oklart i det tidigare replikskiftet mellan mig och Morgan Johansson. Polisen går inte med stora överskott varje år. För 2009 är de siffror som Morgan Johansson tog fram mindre än 1 procent av polisens totala budget. Jag tycker att det är bra när myndigheter har en viss marginal. 1 procent är nästan felräkningspengar. För en så stor myndighet som polisen blir det ganska många miljoner, men det är lite i förhållande till den totala budgeten.

Polisen tar också med sig överskotten år från år. När polisen får pengar över ett år kan de användas nästkommande år i stället för att göra besparingar. Då är det tråkigt att ni vill ta de pengarna. Polisen har skött sitt budgetarbete bra, haft bra uppföljning, Rikspolisstyrelsen ligger hårt på polismyndigheterna i landet och de håller sina budgetar. Men svaret på det blir då att de visserligen är duktiga på att hålla budgeten men tyvärr tas de pengar som blir över.

Tillbaka till frågan om prioriteringar. För varje gång man säger att polisen ska göra mer av den ena saken, att de ska lägga mer tid av den totala arbetstiden på en viss sak, måste man samtidigt säga åt polisen att göra mindre av något annat. Svaret i sådana fall är att fler poliser ska anställas så att det totalt sett blir fler arbetade timmar. Men nu lägger ni inte fram ett sådant förslag. Om polisen ska jobba mer med en sak måste de jobba mindre med något annat. Vad ska de jobba mindre med?

Anf. 12 MARIA FERM (MP) replik:

Herr talman! Även om det inte är mycket i procent är det faktiskt fråga om en del pengar som finns i polisens överskott. Det är därför som vi vill att Kriminalvården ska få mer resurser. Även om Johan Linander försöker få det till att polisen är otroligt bra på att hushålla medan Kriminalvården är slösaktig tror jag inte att det är hela sanningen. Jag tror att Kriminalvården också försöker, men de behöver mer resurser för att Kriminalvården över huvud taget ska ha en fungerande verksamhet. Det försöker vi komma till rätta med i vårt budgetförslag.

Det var ett misstag att regeringen i 2008 års regleringsbrev tog bort prioriteringen mot hatbrott samtidigt som regeringen satsade extra på polisen. Om ni kunde anställa fler poliser – vi är nu uppe i 20 000 – varför var ni då tvungna att ta bort prioriteringen från hatbrott? Polisen har snarare fått minskade krav på prioriteringar samtidigt som de har blivit fler. Jag tror att vi har personal som är fullständigt kompetent att hantera en sådan prioritering, inte minst som den är så pass viktig. Mängden hatbrott ökar och personer far illa. Det är något som borde prioriteras, inte minst i en tid som denna.

Anf. 24 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Det var ett någorlunda förväntat anförande av Kent Ekeroth. Jag skulle vilja lyfta fram på vilket sätt Sverigedemokraterna redan i sin första budget har svikit ett av sina tyngsta vallöften.

Sverigedemokraterna lovade i sitt valprogram att kraftigt höja anslagen till polisen. Ni kallade det dessutom för ett kontrakt för väljarna, och mycket tydligare kan inte ett vallöfte bli. Ändå yrkar ni i er budgetmotion på en besparing på drygt 154 miljoner. Ni gör den största besparingen på polisen av alla partier i Sveriges riksdag. Jag skulle vilja höra hur ni förklarar detta svek för era väljare.

Jag kan så klart inte låta bli att kommentera det generaliserande påståendet att färre invandrare skulle ge minskad kriminalitet. Det stämmer absolut att de som har en svagare social ställning i samhället, som är arbetslösa eller som har låg utbildning i större utsträckning begår brott. Så är det. De är också utsatta för brott i större utsträckning. Detta gäller dock inte enbart invandrare, utan det gäller alla grupper i vårt samhälle. Men det glömmer Sverigedemokraterna gärna att berätta.

Jag har en fråga till Kent Ekeroth. Du generaliserar och säger att färre invandrare skulle ge färre brott. Anser Kent Ekeroth att en högutbildad kvinna som är invandrad till Sverige är mer brottsbenägen än en svensk 18-årig arbetslös kille?

Anf. 25 KENT EKEROTH (SD) replik:

Herr talman! Jag kan med lätthet förklara den besparing på polisen som vi har i vår budget. Vår budget förutsatte en kraftig minskning av invandringen. Eftersom invandrarna, speciellt de från Mellanöstern och Afrika, är grovt överrepresenterade när det gäller brottslighet skulle också trycket på polisen minska om invandringen minskade. Därmed gjorde vi en besparing som vi gjorde på alla områden där vi räknade med minskade kostnader för polisen.

Nu får vi inte till den minskning av invandringen som vi ville se, och därmed kommer vi att lägga ned våra röster i omröstningen senare i dag.

Vad vi i stället prioriterade var domstolsväsendet och kriminalvården där vi ökade anslagen med 1 miljard mer än Alliansen gjorde i sin budget. Det är rimligt, speciellt med tanke på att polisen redan har ett överskott.
Det kontrakt vi har med väljarna gäller inte bara för ett år utan för hela mandatperioden, alltså ytterligare tre år. Hade vi lagt fram en budget för alla åren skulle de ackumulerade besparingarna på invandringen leda till att vi skulle kunna lägga mer resurser på polisen.

Allt handlar om prioriteringar, vilket man bland annat kan få reda på i vår valfilm. Vi valde att prioritera domstolsväsendet och kriminalvården som vi vardera ger en halv miljard mer. Vi valde också att ta bort beskattningen av pensionärerna. Det var våra prioriteringar.

Minskad invandring ger minskad kriminalitet. Brottsförebyggande rådet har räknat på detta. Även om man tar hänsyn till att sociala faktorer kan spela in kvarstår överrepresentationen när det gäller de grova brotten.

Anf. 26 JOHAN LINANDER (C) replik:

Fru talman! Det var intressant att du förklarar besparingen på polisen i budgeten med att ni har räknat med att en minskad invandring ger minskad brottslighet, Kent Ekeroth. Jag antar att ni redan när ni skrev ert valprogram hade dragit denna slutsats. Det vore annars förvånande om ni skrev ett valprogram som var så ogenomtänkt. Ändå lovade ni höjda anslag till polisen, men väl i Sveriges riksdag blev ert första förslag att minska anslaget till polisen.

Sverigedemokraterna är bra på att framföra att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Ja, det är sant att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men om vi nu ska titta på överrepresentation, varför nämner ni aldrig att män, lågutbildade och unga är långt mer överrepresenterade i brottsstatistiken i förhållande till kvinnor, högutbildade och äldre än vad invandrare är i förhållande till svenskar? Det är faktorer som ni blundar för så att ni kan peka ut en grupp i samhället. Genom att generalisera och skuldbelägga en grupp i vårt samhälle vill ni skapa motsättningar mellan människor i vårt samhälle.

Efter terrordådet i Stockholm i helgen skrev en av era anställda på Sveriges riksdag med lön från Sveriges skattebetalare ”Äntligen!” på Twitter. Med den ideologin och med den synen på människor förstår jag att ni har den politik ni har.

Anf. 27 KENT EKEROTH (SD) replik:

Fru talman! När det gäller pengar till polisen finns det tre budgetår att spela på, och vårt kontrakt med väljarna sträcker sig över hela mandatperioden. Vi valde att prioritera pensionärerna, kriminalvården, som behöver pengarna mer än polisen det första året, och domstolsväsendet. Allt handlar om prioriteringar. Detta år prioriterade vi pensionärerna och inom rättsväsendet domstolarna och kriminalvården med vardera en halv miljard. Totalt sett lägger vi alltså 1 miljard mer än Alliansen på rättsväsendet. Det kallar jag att satsa på rättsväsendet.

Vi hörde det klassiska argumentet att män och unga begår mer brott än kvinnor och äldre. Ja, vi har problem i Sverige med att svenskar begår brott. Det är illa, och det ska beivras hårdare än i dag enligt Sverigedemokraternas politik.

Vi behöver dock inte förvärra situationen och importera problemen genom en okontrollerad massinvandringspolitik. Det finns ingen rim och reson i det. Varför ska vi importera problem vi inte behöver? Vad vi vet att vi med invandring från Mellanöstern och Afrika kommer att få invandrare som är mycket mer benägna att begå grova brott som våldtäkt, mord, misshandel och så vidare.
Man kan inte försvara det med att svenskar begår brott eller att män begår fler brott. Vi behöver inte förvärra situationen bara för att vi redan har brottslighet i Sverige i dag.

Anf. 37 JOHAN LINANDER (C) replik:

Fru talman! Jag vill tacka Lena Olsson för att hon står upp för ett öppet och demokratiskt samhälle och för talet om att inte falla in i att vare sig generalisera och gruppera människor eller skuldbelägga. Kollektiv skuldbeläggning är inte något som vi ska ha här i Sverige.

Lena Olsson tog i sitt anförande upp arbetet med barnsexturism – en fråga som vi i Centerpartiet och alliansregeringen också prioriterar. Det var därför vi under vårt EU-ordförandeskap tog upp frågan i det så kallade Stockholmsprogrammet.

Kommissionen jobbar nu med frågan och tar fram riktlinjer för ett gemensamt arbete. Jag skulle vilja höra om Lena Olsson trots Vänsterpartiets motstånd till EU tycker att det är bra att EU nu jobbar för att vi tillsammans ska kunna arbeta framför allt med de länder där det är aktuellt att bekämpa barnsexturismen – alltså länder dit framför allt män åker. Att varje land för sig klarar detta är, tror jag, mycket svårt. Det är bättre om vi gemensamt arbetar på att bekämpa barnsexturismen. Det är definitivt en prioriterad fråga.

Sedan vill jag ta upp Lena Olssons motsägelsefulla besked. På ett ställe i anförandet sade hon nämligen att Vänsterpartiet länge efterfrågat en ordentlig utredning av polisens organisation. I en annan del av anförandet framförde Lena Olsson att hon tycker att utredningstiden är för lång för den polisorganisationskommitté som nu utreder polisens organisation. Men ett och ett halvt års tid för utredningen är inte längre tid än för någon annan utredning. Dessutom har Vänsterpartiet inte framfört detta i kommittén där ni ju har en ledamot.

Anf. 38 LENA OLSSON (V) replik:

Fru talman! Jag vill tacka Johan Linander för frågorna. När det gäller att över gränser arbeta med frågan om barnsexturismen kan jag säga att vi väl aldrig har haft något emot internationellt samarbete men då utan att knyta sig fast i ett stadigvarande EU-arbete. Men att man jobbar med frågan har vi accepterat. Vi sitter ju med i EU nu. Därmed får vi samarbeta efter de kriterier som finns, även om vi har andra åsikter. Det vet Johan Linander mycket väl. Jag välkomnar alltså ett samarbete.

Det jag sade i mitt anförande var att en tillfällig grupp nu jobbar med frågan – en grupp som varit framgångsrik i sitt arbete. Nu menar man att de här resurserna upphör. Men med de överskott som polisen ändå har borde pengarna, trots att vi drar ned och lägger 150 miljoner kronor till Kriminalvården, räcka till gruppens fortsätta arbete.

Jag kan slänga en fråga tillbaka till Johan: Det är väl lika viktigt att vi jobbar med frågan i Sverige som att vi internationellt jobbar med den, eller hur?

Anf. 39 JOHAN LINANDER (C) replik:

Fru talman! Det finns absolut ingen motsättning i detta. Det är klart att vi ska jobba också på hemmaplan, inom landet, för att behandla de människor som begått nämnda typ av brott. Men när det gäller bekämpandet av barnsexturism antar jag att det ligger i sakens natur att det handlar om att åka till ett annat land för att köpa sex av barn – ett vedervärdigt brott som givetvis i största möjliga utsträckning måste bekämpas.

Lena Olsson tog upp frågan om resursfördelningen. Vänsterpartiet står bakom det gemensamma rödgröna förslag som faktiskt är huvudförslaget i betänkandet och där man vill flytta 150 miljoner kronor från polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet till Kriminalvården. Man pekar på att Kriminalvården för närvarande har största behovet. På något sätt skulle polisen ha ett mindre behov av de här resurserna.
Jag vill påminna Lena Olsson och Vänsterpartiet om att Kriminalvården är den myndighet inom rättsväsendet som har fått de procentuellt största budgettillskotten under de senaste fem sex åren. Kriminalvårdens anslag har kraftigt ökat. Ändå går de med minus. Vi vet att en hel del av de här pengarna har gått till att täcka projekteringskostnader avseende anstalter som sedan inte blivit byggda. Det är väldigt olyckligt att pengarna inte använts på ett effektivt sätt; det kan jag säga.

Att i det läget ta pengar från polisen som håller sin budget och att ge pengar till en myndighet som inte håller sin budget är, tycker jag, att skicka fel signal till myndigheterna inom rättsväsendet, ja, till alla myndigheter i Sverige: Om ni missköter budgeten och går utöver era kostnadsramar får ni mer pengar. Men om ni håller era kostnader tar vi det som blir över. Det är ingen bra signal!

Anf. 40 LENA OLSSON (V) replik:

Fru talman! Även om man håller sina kostnader bör man väl tänka efter. År 2010 har man ett överskott på 362 miljoner och år 2011 på 273 miljoner. År 2012 räknar man med 510 miljoner i överskott. Det är väl ändå ett tecken på att man har för mycket resurser.

Vi har framfört kritik och sagt att man inte bara kan stoppa in i en del av rättsväsendet, utan man måste se till att ha en jämn fördelning – detta för att kunna ha en effektiv rättskedja.

Nog har Kriminalvården just nu större behov än polisen. Jag skrev ned de olika anslagen och tittar just nu på dem. Så himla mycket har Kriminalvården inte fått. Polisen däremot har fått desto mer. I utskottet hörde vi att domstolarna har aviserat att de framgent behöver höjda anslag, så det är fler som behöver pengarna.

Om Polisutredningens betänkande ska komma år 2012 och det – det är en annan sak som jag befarar – tar lika lång tid att klämma ur sig ett förslag som när det gäller polisutbildningen får vi vänta ganska länge. Där kan nog Johan Linander inte lova mig något, men jag och vi menar att det behöver forceras här. Å det bestämdaste förespråkar vi en myndighet, men där är utredningen inte så klar och tydlig som den borde vara.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.