Skydda skyddade personuppgifter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som har skyddade personuppgifter måste kunna vända sig till domstol utan att riskera få sin identitet röjd.

Motivering

Över 10 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige. De allra flesta har en sekretessmarkering i folkbokföringen. Det finns även mer än 1 000 personer som har den högre graden av skydd som kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen ger. Det innebär att en person vid flyttning kan vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i högst tre år. Därtill finns det ett litet fåtal personer som har fått fingerade personuppgifter. För detta krävs beslut av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen.

En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess för skyddade uppgifter. Vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska varje myndighet själv göra en sekretessbedömning. Vid bedömningen kan myndigheten komma fram till att uppgifterna ska lämnas ut.

Det finns alltså idag inte någon allmän sekretessregel som gör att sekretess följer med en uppgift som lämnas från en myndighet till en annan. Exempelvis finns det inga sekretessbestämmelser som specifikt avser personuppgifter i domstolarna. En personuppgift som omfattas av sekretess hos en myndighet kan bli offentlig om den tas in i till exempel en dom.

Detta innebär att en hotad och förföljd person med skyddade personuppgifter inte kan vara säker på att personuppgifterna kommer att förbli skyddade om han eller hon vänder sig till domstol. För många innebär detta att en anmälan till domstol aldrig kan vara ett alternativ. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är detta klart otillfredsställande. Alla ska ha möjlighet att vända sig till domstol för att få sin sak prövad. Detta borde även gälla hotade och förföljda personer som är livrädda för att deras skyddade personuppgifter ska röjas.

Johan Linander (C)
Annika Qarlsson (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.