Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en.

Motivering

Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, men likväl onaturliga, uppdelningen av Skåne i Malmöhus och Kristianstads län upphörde och Skåne län bildades. En lång rad statliga förvaltningar som polisen, försäkringskassan och länsstyrelsen fick en gemensam skånsk administration. Vid valet 1998 fick de skånska väljarna för första gången välja ett gemensamt skånskt regionfullmäktige och Region Skåne fick ansvar för bland annat regional utveckling, sjukvården, kollektivtrafiken och kulturfrågor.

Samtidigt har den gamla uppdelningen av riksdagsvalkretsar bestått. Gamla Malmöhus län är uppdelat i tre valkretsar, Malmö, södra Skåne och västra Skåne, medan gamla Kristianstads län består av en valkrets, norra och östra Skåne. Denna valkretsindelning började gälla vid valet 1994 då den gamla fyrstadskretsen togs bort, men någon förändring sedan Skåne enades har inte skett.

Skåne och skåningarna har en mycket tydlig identitet. Vi är skåningar. Uppdelningen i Malmöhus- och Kristianstads län gjordes för att splittra skåningarna, men det lyckades inte. Vi är och förbliver skåningar. Detta gör att uppdelningen av Skåne i fyra riksdagsvalkretsar är onaturlig. För Malmös del är gränsdragningen enkel eftersom valkretsen enbart innehåller Malmö kommun, men för medborgarna i övriga delar är det svårt att förklara varför vi ska vara uppdelade.

Jag som invald ledamot för södra Skånes valkrets representerar Ystad i sydöstra Skåne men inte Simrishamn som också är en del av Österlen. Jag representerar en del av byn Flyinge som ligger i Lunds kommun, men inte andra delen som ligger i Eslövs kommun. Jag representerar Kävlinge som ligger i västra Skåne, men det är andra riksdagsledamöter som är invalda för västra Skånes valkrets.

Uppdelningen av Skåne i flera riksdagsvalkretsar är konstlad och det enda rimliga är att slå samman de fyra skånska riksdagsvalkretsarna till en. Skåne skulle få ca 40 riksdagsledamöter som samtliga skulle arbeta för hela Skåne istället för ungefär tio ledamöter som jobbar för vardera Malmö, södra Skåne, västra Skåne samt norra och östra Skåne. Detta skulle vara en stor styrka för utvecklingen i hela Skåne.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.