Valnämndens ledamöter ska inte vara röstmottagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att valnämndens ledamöter inte ska tjänstgöra som röstmottagare.

Motivering

Den kommunala valnämnden, som alla kommuner måste ha, har som uppdrag att genomföra de allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, samt valet till Europaparlamentet och folkomröstningar.

I valnämndernas arbete ingår bland annat att inför varje val besluta om vallokaler, utse röstmottagare samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen. Valnämnden utövar den demokratiska kontrollen över valprocessen.

Det är inte sällan som kommunala valnämnder utser röstmottagare bland ledamöterna i den egna nämnden. Det innebär att de utser sig själva, tar emot rösterna, räknar rösterna och samtidigt sköter den demokratiska kontrollen över valprocessen.

Detta ser jag som ett legitimitetsproblem. Det finns inga belägg för att någon röstmottagande valnämndsledamot skulle ha missbrukat sina dubbla roller, men bara risken att allmänhetens förtroende för valprocessen skadas tycker jag är allvarligt nog.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.